Repositorio

Satisfacció familiar dels pacients ingressats en una unitat de cures intensives amb la informació infermera i visió infermera

Valls Matarín, Josefa
En general la infermera no sol involucrar-se en la informació a la família en les unitat de cures intensives (UCI) Objectius: Valorar la satisfacció deis familiars de pacients ingressats a UCI amb la informació infermera i conèixer la percepció del professional. Mètode: Estudi multicèntric en quatre UCIs catalanes,amb un qüestionari "ad doc" familiar i professional. Resultats: Es van recollir un total de 327 qüestionaris familiars i 134 professionals. En la informació de l'entorn, evolució i demanda d'informació el familiar es mostra mes satisfet que el professional. El risc de baixa satisfacció familiar és tenir un familiar ingressat sense: sedació (OR=2,8; IC95%:l,5-5,3) p=0,001, ventilació mecànica (OR= 2,7; IC95%:1,5-5,1) p=0,002, subjeccions (OR=2,0;IC95%: 1,1-3,9) p=0,033 i amb <6 dies d'estada(OR: 3,5;IC95%=1,6-7,5) p=0,001. A nivell professional:treballar en un hospital amb alta densitat de població (OR= 5,2; IC95%: 1,6-16,4) p=0,005. Conclusions:La percepció familiar i visió del professional sobre la satisfacció amb la informació infermera és alta,encara que hi ha marge de millora., En general la enfermera no suele involucrarse en la información a la familia en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Objetivos: Valorar la satisfacción de los familiares de pacientes ingresados en UCI con la información enfermera y conocer la percepción del profesional. Método: Estudio multicéntrico en cuatro UCIs catalanas con un cuestionario "ad doc" familiar y profesional. Resultados: Se recogieron un total de 327 cuestionarios familiares y 134 profesionales. En la información del entorno, evolución y demanda de información, el familiar se mostró más satisfecho que el profesional. El riesgo de baja satisfacción familiar es tener un familiar ingresado sin: sedación (OR=2,8; IC95%:l,5-5,3) p=0,001, ventilación mecánica (OR= 2,7; IC95%:1,5-5,1) p=0,002, sujeciones (OR=2,0;IC95%: 1,1-3,9) p=0,033 i con <6 días de estancia(OR: 3,5;IC95%=l,6-7,5) p=0,001. A nivel profesional: trabajar en un hospital con alta densidad de población (OR= 5,2; IC95%: 1,6-16,4) p=0,005. Conclusiones: La percepción familiar i visión del profesional sobre la satisfacción con la información enfermera es alta, aunque hay margen para la mejora., In general, the nurse is not usually involved in family information in intensive care units (ICU). Objectives: To assess the satisfaction of the relatives of patients admitted to the ICU with the nurse information and to know the professional's perception. Method: A multicenter study in four Catalán ICUs with a family and professional "ad doc" questionnaire. Results: A total of 327 family questionnaires and 134 professionals were collected. In information about the environment, evolution and demand for information, the relative was more satisfied than the professional. The risk of low family satisfaction is to have a family member hospitalized without: sedation (OR = 2.8, 95% CI: 1.5-5.3) p = 0.001, mechanical ventilation (OR = 2.7, 95% CI1,5-5,1) p=0.002, physical restraints (OR = 2.0,95% CI: 1.1-3.9) p = 0.033 and with <6 days of stay (OR: 3.5, 95% CI = 1.6-7.5) p = 0.001. At the professional level: working in a hospital with high population density (OR = 5.2, 95% CI: 1.6-16.4) p = 0.005. Conclusions: The perception of the family and the professional's view on satisfaction with the nurse information is high, although there is room for improvement.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red