Repositorio

Innovation, Market Structure, and Cooperative R&D Strategies

Ibáñez Zárate, Guiomar
En un ambient competitiu, on la innovació és complexa, arriscada i costosa, les empreses consideren freqüentment la col•laboració com una estratègia d'innovació. Aquestes estratègies poden prendre la forma de research joint ventures (RJVs), fusions i adquisicions, entre d'altres. No obstant això, aquests acords de cooperació poden tenir repercussions indesitjables sobre la competència i, per tant, sobre el benestar del consumidor. És per això que, en aquesta tesi, analitzo les estratègies de col•laboració en innovació, tenint en compte la competència de mercat. El primer capítol, "Domestic and International Research Joint Ventures: The Effect of Collusion" (escrit amb Ricardo Flores-Fillol i Bernd Theilen), analitza teòricament els efectes dels RJVs en el benestar del consumidor en un context internacional, considerant que les empreses poden col•ludir en el mercat de productes. Els nostres resultats suggereixen que les autoritats de competència de distingir entre RJVs nacionals i internacionals. El segon capítol, "Innovation and Horitzontal Mergers in a Vertically Related Industry", analitza teòricament els efectes de les fusions horitzontals en una indústria amb suppliers y retailers, on aquests poden innovar per reduir els seus costos unitaris. Els resultats mostren que les fusions entre suppliers són perjudicials per a la innovació i el benestar del consumidor. Per contra, les fusions entre retailers poden ser beneficioses per a la innovació i els consumidors quan el mercat és petit. El tercer capítol, "The Determinants of Partner Choice for Cooperative Innovation: The Effect of Competition", analitza empíricament com la competència afecta l'elecció de soci per innovar. Demostrem que la competència afecta negativament la propensió de les empreses a cooperar amb clients i empreses del seu mateix grup. Una elasticitat-preu intermèdia o alta afecta positivament la propensió a escollir com a soci a competidors i proveïdors, respectivament. Contràriament, una elasticitat-preu mitjana o alta desincentiva la cooperació amb universitats., En un ambiente competitivo, donde la innovación es compleja, riesgosa y costosa, las empresas consideran frecuentemente la colaboración como una estrategia de innovación. Estas estrategias pueden tomar la forma de research joint ventures (RJVs), fusiones y adquisiciones, entre otras. Sin embargo, estos acuerdos de cooperación pueden tener repercusiones indeseables sobre la competencia y, por lo tanto, sobre el bienestar del consumidor. Por ello, en esta tesis, analizo las estrategias de colaboración en innovación, teniendo en cuenta la competencia de mercado. El primer capítulo, “Domestic and International Research Joint Ventures: The Effect of Collusion” (escrito con Ricardo Flores-Fillol y Bernd Theilen), analiza teóricamente los efectos de los RJVs en el bienestar del consumidor en un contexto internacional, considerando que las empresas pueden coludir en el mercado de productos. Nuestros resultados sugieren que las autoridades de competencia deben distinguir entre RJVs nacionales e internacionales. El segundo capítulo, “Innovation and Horizontal Mergers in a Vertically Related Industry”, analiza teóricamente los efectos de las fusiones horizontales en una industria con suppliers y retailers, donde éstos pueden innovar para reducir sus costos unitarios. Los resultados muestran que las fusiones entre suppliers son perjudiciales para la innovación y el bienestar del consumidor. Por el contrario, las fusiones entre retailers pueden ser benéficas para la innovación y los consumidores cuando el mercado es suficientemente pequeño. El tercer capítulo, “The Determinants of Partner Choice for Cooperative Innovation: The Effect of Competition”, analiza empíricamente cómo la competencia de mercado afecta la elección de socio para innovar. Demostramos que la competencia afecta negativamente la propensión de las empresas a cooperar con clientes y empresas de su mismo grupo. Una elasticidad-precio intermedia o alta afecta positivamente la propensión a elegir como socio a competidores y proveedores, respectivamente. Por el contrario, una elasticidad-precio media o alta desincentiva la cooperación con universidades., Given the competitive environment, and growing complexity, risks and costs of innovation, many firms consider cooperation as a key innovation strategy to develop competitive advantages. These collaborative strategies can take different forms, as research joint ventures (RJVs), mergers and acquisitions, among others. Nevertheless, cooperation agreements may have undesirable repercussions on market competition and therefore, on consumer welfare. Hence, in this thesis, I analyse collaborative innovation considering the market competition. The first chapter, entitled “Domestic and International Research Joint Ventures: The Effect of Collusion” (joint with Ricardo Flores-Fillol and Bernd Theilen), analyses theoretically the effect of RJVs on consumer welfare in an international context when collusion can occur in the product market. Our results suggest that antitrust authorities should distinguish between domestic and international RJVs and be more benevolent with international RJVs. The second chapter, “Innovation and Horizontal Mergers in a Vertically Related Industry”, analyses theoretically the effects of horizontal mergers on innovation and consumer welfare in an industry with suppliers and retailers. The retailers can undertake R&D activities to reduce their unit costs. I find that horizontal mergers among suppliers are detrimental to innovation and consumer welfare. Differently, horizontal mergers among retailers can be both innovation and consumer welfare enhancing in sufficiently small markets. The third chapter, “The Determinants of Partner Choice for Cooperative Innovation: The Effect of Competition”, analyses empirically how market competition affects firms’ partner choice for cooperative innovation. I find that competition affects negatively the propensity to cooperate with customers and firms within the same group. High and intermediate levels of price-elasticity affect positively the propensity of cooperation with suppliers and competitors, respectively. By contrast, price elasticity discourages collaboration with universities. The present study provides original evidence of the role of market competition as determinant of partner choice for cooperative innovation.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red