Repositorio

Tractament de la lumbàlgia: escola de columna tradicional o escola de columna de musculatura profunda?

Minobes Molina, Eduard
La lumbàlgia, actualment, és la principal causa de discapacitat en el món, sobretot en dones. La prevalença de les lumbàlgies a Catalunya és del 24,5% de la població major de 15 anys. Aquest dolor té un origen mecànic en el 90% dels casos, amb pacients que pateixen alteracions musculars com la debilitat i l’escurçament de les fibres, que provoquen canvis funcionals que vénen donats per la poca atenció a la higiene postural, la falta d’activitat física i el sedentarisme. El tractament de fisioteràpia pel dolor d’esquena ha incorporat molts enfocaments, un dels quals està basat en l’exercici físic, tot i que hi ha poca evidència per ajudar a seleccionar el tipus d’exercici més eficaç a causa de l’heterogeneïtat d'aquest i la variabilitat dels pacients. Per aquest motiu, vam dur a terme un estudi d’intervenció longitudinal aleatoritzat que valorava l’eficàcia entre dos grups de tractament d’escola de columna: amb exercicis tradicionals i amb exercicis de musculatura profunda (responsables de mantenir l’estabilitat de la columna), combinant-los tots dos amb altres agents físics propis de la fisioteràpia com el TENS i l’infraroig., La lumbalgia es en la actualidad la principal causa de discapacidad en el mundo, sobretodo en mujeres. Su prevalencia en Cataluña se sitúa sobre el 24,5% de la población mayor de 15 años. Este dolor tiene un origen mecánico en el 90% de los casos, con pacientes que padecen alteraciones musculares tales como la debilidad i el acortamiento de las fibras, que provocan cambios funcionales que aparecen por la poca atención a la higiene postural, la falta de actividad física y el sedentarismo. El tratamiento de fisioterapia para las lumbalgias ha incorporado muchos enfoques, uno de ellos basado en el ejercicio físico, aunque existe poca evidencia para ayudar a seleccionar el tipo de ejercicio más eficaz a causa de la heterogeneidad de este y la variabilidad de los pacientes. Por esta razón, realizamos un estudio de intervención longitudinal aleatorizado que valoraba la eficacia entre dos grupos de tratamiento de escuela de columna: con ejercicios tradicionales y con ejercicios de musculatura profunda (responsables de mantener la estabilidad de la columna), combinándolos ambos con otros agentes físicos propios de la fisioterapia como el TENS y el infrarrojo., Low back pain is currently the leading cause of disability around the world, mainly women. Her prevalence in Catalonia is about 24,5% of the population over 15 years old. The origin of this pain is mechanical in the 90% of the cases, with patients affected by musculoskeletal alterations like weakness and shortening of muscle fibers, causing functional changes that appear for the lack of postural hygiene and physical activity, and sedentary lifestyle. The physiotherapy treatment for low back pain includes a lot of options, one of them consists in physical exercise although doesn't exist scientific evidence to choose the most appropriate exercise because there are a widely options of exercises and a vast of patients. For that reason, we realized a randomized longitudinal intervention study assessed efficacy between two back school treatment groups: traditional exercises and deep muscle exercises (responsible for maintaining the stability of the spine). We combined both treatments with other physical agents of physiotherapy such as TENS and infrared.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red