Repositorio

El impacto de la estructura y composición del consejo de administración en la innovación: El caso de la empresa familiar

Gonzales Bustos, Juan Pablo
Aquesta tesi pretén estendre i contribuir a la literatura sobre govern corporatiu i innovació, oferint evidència empírica sobre la influència de certes característiques del consell d'administració sobre aquesta estratègia. Així mateix, aquest estudi pretén comparar si existeixen diferències en l'impacte dels consells sobre la innovació considerant empreses familiars i no familiars. Amb aquesta finalitat, vam recollir dades de 86 empreses espanyoles pertanyents a sectors innovadors durant el període 2003 a 2014. Els nostres resultats informen sobre un influència positiva de la diversitat de gènere dels consells sobre la innovació; per al cas de l'empresa familiar, aquesta influència positiva no s'ha provat, i en principi sembla menor. Així mateix, les nostres troballes assenyalen que no tenir dualitat de funcions és pitjor per a la innovació; els resultats es confirmen per a tots dos tipus d'organitzacions, però són més negatius en l'empresa familiar. D'altra banda, els nostres resultats assenyalen que els consellers independents exerceixen una influència negativa sobre la innovació; per al cas de l'empresa familiar, aquesta influència negativa és encara més forta. Finalment, no vam arribar a demostrar cap tipus d'efecte de la mida del consell d'administració sobre la innovació, ni per a l'empresa familiar, ni per a la no familiar., Esta tesis pretende extender y contribuir a la literatura sobre gobierno corporativo e innovación, ofreciendo evidencia empírica sobre la influencia de ciertas características del consejo de administración sobre esta estrategia. Asimismo, este estudio pretende comparar si existen diferencias en el impacto de los consejos sobre la innovación considerando empresas familiares y no familiares. Para ello, recogimos datos de 86 empresas españolas pertenecientes a sectores innovadores durante el período 2003 a 2014. Nuestros resultados informan acerca de un influencia positiva de la diversidad de género de los consejos sobre la innovación; para el caso de la empresa familiar, esta influencia positiva no se ha probado, y en principio parece menor. Asimismo, nuestros hallazgos señalan que no tener dualidad de funciones funciona peor para la innovación; los resultados se confirman para ambos tipos de organizaciones, pero son más negativos en la empresa familiar. Por otra parte, nuestros resultados señalan que los consejeros independientes ejercen una influencia negativa sobre la innovación; para el caso de la empresa familiar, esta influencia negativa es aún más fuerte. Por último, no llegamos a demostrar ningún tipo de efecto del tamaño del consejo de administración sobre la innovación, ni para la empresa familiar, ni para la no familiar., This doctoral thesis aims to extend and contribute to the literature on corporate governance and innovation, offering empirical evidence on the influence of boards of directors on this strategy. Also, this study seeks to compare if there are differences between the impact of boards on innovation considering family and non-family firms. To do so, we collected data of 86 Spanish firms of innovative sectors during the period between 2003 and 2014. The findings reveal the positive influence of gender diversity of boards on innovation; in the specific case of family firms, this positive influence seems lower but finally it was not proved significant. In addition, the results show that non-duality works worse than duality for innovation; it was proved for both, family and non-family firms, although the results were worse for family companies. Regarding independent directors, they exert a negative influence on innovation, which is even stronger in the case of family firms. Finally, board size does not exert any kind of influence on innovation, considering both, family and non-family companies.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red