Repositorio

El ciclismo urbano como movimiento social y su comunicación en el ciberespacio. Ciclonautas de Mexicali y Barcelona

López León, Liliana
En els últims anys en diverses ciutats del món s'han multiplicat els grups amb iniciatives probici, donant lloc a un moviment social en què les eines de comunicació digital brinden la possibilitat de construir espais per compartir tant a nivell global com local, amb les llibertats i limitacions que les tecnologies impliquen. Aquesta tesi ofereix resultats per a comprendre la comunicació al ciberespai de dos grups d'iniciatives pro ciclisme urbà a Mexicali i Barcelona, coneixement que pot ajudar a comprendre altres contextos culturals. Així mateix, es comparen les estratègies de comunicació en els espais virtuals pel que fa a les dades, fòrums, objectius, interaccions i esdeveniments del grup d'activistes MXLiBiCi i la Massa Crítica Barcelona, per també descriure la participació d'aquests grups en el ciberespai. Aquest és un estudi ciberetnográfico en què s'ha realitzat observació participant i entrevistes en profunditat. S'ha estudiat com Internet té un paper no només com a mitjà de comunicació, sinó com un espai social i eina d'organització, de manera que els significats i pràctiques al voltant del moviment probici són importants en la configuració de les iniciatives probici, la construcció de la mobilitat urbana i l'espai públic., En los últimos años en varias ciudades del mundo se han multiplicado los grupos con iniciativas probici y han dado lugar a movimientos sociales en los que las herramientas de comunicación digital brindan la posibilidad de construir espacios para compartir tanto a nivel global como local, con las libertades y limitaciones que las tecnologías implican. Esta tesis ofrece resultados para comprender la comunicación en el ciberespacio de dos grupos de iniciativas pro ciclismo urbano en Mexicali y Barcelona, conocimiento que puede ayudar a comprender otros contextos culturales. Asimismo, se comparan las estrategias de comunicación en los espacios virtuales en cuanto a los datos, foros eventos, interacciones, y objetivos del grupo de activistas MXLiBiCi y la Massa Crítica Barcelona, para también describir cómo es la participación de estos grupos en el ciberespacio. Este es un estudio ciberetnográfico en el que se ha realizado observación participante y entrevistas en profundidad. Se ha estudiado cómo Internet tiene un papel no solo como medio de comunicación, sino como un espacio social y herramienta de organización, por lo que los significados y prácticas alrededor del movimiento probici son importantes en la configuración de las iniciativas probici, la construcción de la movilidad urbana y el espacio público., In recent years, in several cities around the world, groups have proliferated with proven initiatives, giving rise to a social movement in which the tools of digital communication offer the possibility of building spaces to share both globally and locally, with freedoms and limitations that technologies imply. This thesis offers results to understand the communication in cyberspace of two groups of pro- urban cycling initiatives in Mexicali and Barcelona, knowledge that can helps to understand other cultural contexts. It also compares communication strategies in virtual spaces regarding the data, events, forums, interactions and objectives of the group of activists MXLiBiCi and Massa Crítica Barcelona, to also describe the participation of these groups in the cyberspace. This is a cyber-ethnographic study with participant observation and in-depth interviews have been conducted. It has been studied how the Internet has a role not only as a media, but as a social space and organizational tool, so that the meanings and practices around this movement are important in the configuration of the pro-cycling initiatives, the construction of the urban mobility and public space.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red