Repositorio

The role of learning in asset pricing

Zhang, Tongbin
Hi ha algunes dades interessants o anomalies en els mercats d'actius, i aquesta tesi utilitza enfocament d'aprenentatge "racionalitat interna" per explicar aquests fets. El primer capitol primer determina que el moviment conjunt de la borsa d'Estats Units i el mercat de bons a curt termini es feble, i el feble moviment conjunt es incompatible amb diversos models de valoracio d'actius expectativa racional. Llavors, ens relaxem hipotesi d'expectatives racionals mitjancant la introduccio d'agents d'aprenentatge "Internament racionals", de manera que les expectatives subjectives dels agents dominantment en cotxe preu de les accions volatilitat relativa a la taxa lliure de risc. L'analisi quantitativa mostra el nostre model pot generar co-moviment de dades similar. El segon capitol proposa que la prima d'alta, volatil i persistent AH en el mercat de valors de la Xina es un gran repte per als models de valoraccio d'actius de valor present. Es demostra que el model "Internament racional" en qu?els agents tenen diferents expectatives per als guanys de capital entre una quota i H-accio la clau per produir prima AH. El tercer capitol se centra en l'us d'enfocament de "racionalitat interna" per explicar els puzles del mercat de canvis., There exists many interesting facts or anomalies in asset markets, and this thesis uses "Internal Rationality" learning approach to explain these facts. The first chapter first finds that the co-movement between US stock market and short-term bond market is weak, and the weak co-movement is inconsistent with several rational expectation asset pricing models. Then, we relax rational expectation hypothesis by introducing "Internally Rational" learning agents, so agents' subjective expectations dominantly drive stock price volatility relative to risk-free rate. Quantitative analysis shows the our model can generate data-like co-movement. The second chapter proposes that the high, volatile and persistent AH premium in China stock market is a big challenge for present-value asset pricing models. We show that "Internally Rational" model in which agents have different expectations for capital gains between A-share and H-share is the key to produce AH premium. The third chapter focuses on using "Internal Rationality" approach to explain exchange market puzzles.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red