Buscador

Encontrado(s) 16867 resultado(s)
Encontrada(s) 1687 página(s)

Entrepreneurial skills, trust and jobs: three essays on entrepreneurial skills of self-employed and employees

  • Teodoro i Sadurní, Jaume
This thesis is an empirical study that sets out to explain entrepreneurial activity, based on a broad concept of entrepreneurship. The study is based on the development of logistic regression models for a dichotomous variable of entrepreneurship, which we attempt to explain, always working from observational data from third party sources, basically GEM and REFLEX. In the course of the thesis, we set out to explain entrepreneurial activity, starting with an initial approach that looks at institutional context and moving immediately to a second approach based on human capital. The study also incorporates both a closed-spectrum concept associated with self-employment as an occupational choice and a broad concept based on the behavioural approach, in other words, on the entrepreneur as an agent of change in an economic environment based on innovation, Aquesta tesi és un treball de caràcter empíric que cerca explicar l’activitat emprenedora a partir d’un concepte ampli d’emprenedoria. El treball queda suportat a partir del desenvolupament de models de regressió logística per una variable dicotòmica d’emprenedoria que volem explicar a partir dades observades en treballs de tercers, essencialment GEM i REFLEX. Al llarg de la tesi es cerca explicar l’activitat emprenedora a partir d’una aproximació inicial al voltant del context institucional per passar tot seguit a una altra aproximació basada en el capital humà. Alhora el treball incorpora tant un concepte d’emprenedoria d’aspecte tancat associat a l’opció ocupacional de l’auto-ocupació com un concepte ampli d’emprenedoria basada en l’aproximació conductual, és a dir l’emprenedor com un agent de canvi en un entorn d’economia basada en el coneixement
Proyecto:


Arteriopatia perifèrica assimptomàtica: prevalença, detecció i tractament

  • Quesada Sabaté, Miquel
Background There is few epidemiological data of peripheral arterial disease (PAD) in our environment. The recommendation of screening with ankle brachial index (ABI) in asymptomatic individuals is controversial. Evidence is lacking about the effectiveness of risk reduction interventions in patients with asymptomatic peripheral arterial disease (PAD). Aims 1) To determine the prevalence of ankle-brachial index (ABI)<0.9 and symptomatic peripheral arterial disease (PAD), association with cardiovascular risk factors (CVRF), and impact of adding ABI measurement to coronary heart disease (CHD) risk screening 2) to develop and validate a pre-screening test to select candidates for ABI measurement in the Spanish population 50-79 years old, and to compare its predictive capacity to current Inter-Society Consensus (ISC) screening criteria. 3) to assess whether statin therapy was associated with a reduction in major cardiovascular events (MCE) and mortality in this population, Introducció Existeix poca informació epidemiològica de la malaltia arterial perifèrica (MAP) al nostre medi, la recomanació de cribratge amb índex turmell-braç (ITB) en individus asimptomàtics és objecte de controvèrsia i es desconeix l'efectivitat de les intervencions de reducció de risc amb estatines en pacients amb MAP asimptomàtica. Objectius Els objectius de la present tesi són: 1) Determinar la prevalença d'ITB <0,9 i de MAP asimptomàtica, la seva associació amb factors de risc cardiovascular (FRCV) en la població de 35-79 anys i estimar l'impacte d'afegir la mesura d'ITB a la predicció de risc cardiovascular 2) Desenvolupar i validar una funció de risc per seleccionar els millors candidats pel cribratge de MAP amb ITB en la població de 50-79 anys d'edat 3) Avaluar si la teràpia amb estatines s'associa a una reducció d'esdeveniments cardiovasculars (ECV) i de mortalitat en aquesta població
Proyecto:


Les campanyes de màrqueting viral polític

  • Boschdemon Escaño, Alba
Anàlisi de l’evolució de les estratègies comunicatives de màrqueting viral que els partits polítics han fet des dels seus inicis fins a l’actualitat. L’objectiu és conèixer quins factors són els que acaben resultant d’èxit perquè una campanya sigui efectiva per la societat i acabi convertint-se en un fet viral del qual tothom en parla. S’estudia de quina manera s’influeix sobre el referent perquè aquest actuï i decideixi involucrar-se en les accions del màrqueting polític i que aquestes resultin efectives.
Proyecto:


Polítiques de formació dels treballadors en matèria de prevenció dels riscos laborals

  • Descamps Moral, Adrià
El present treball té per finalitat mostrar l’especial transcendència que genera la sinistralitat laboral a la societat actual com a conseqüència de la precària formació preventiva en què s’instrueix al treballador dins del centre de treball. Durant les últimes dècades, a l’Estat espanyol, s’ha originat un procés de transformació i modernització aplicat als models polítics, econòmics, tecnològics i socials concordes al moment en què viu la societat. És a partir d’aquest procés transformador que les institucions governamentals posen en esment la idea pragmàtica d’impulsar accions de caire jurídic i sociolaboral propenses a afavorir la seguretat en l’ocupació laboral. El conjunt d’accions jurídiques que desenvolupen les institucions competents tenen a veure amb la promulgació de normatives tendents al fenòmen social de la sinistralitat laboral. La normativa més rellevant en aquest aspecte material forma part de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que será objecte d’estudi més endavant
Proyecto:


El Mecenazgo cultural

  • Nihlaui Villa, Mayida
En este trabajo estudiaremos los incentivos fiscales al mecenazgo que ofrece nuestro ordenamiento a través de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que actualmente está en vigor en el Estado Español. Abordaremos también las cuestiones mejorables que giran en torno al mecenazgo español, pero para llegar a ese punto y sacar conclusiones veremos previamente las principales características que ofrece nuestro ordenamiento jurídico y posteriormente veremos algunas de las regulaciones del mecenazgo de otros países con más tradición al respecto, y que obtienen por tanto, mejores resultados participativos en el mecenazgo
Proyecto:


Els Drets laborals dels immigrants en la legislació espanyola d’estrangeria

  • Roura Vidal, Sara
Sota el títol d’“Els drets laborals dels immigrants en la legislació espanyola d’Estrangeria”, en el present Treball Final de Grau es fa un estudi sobre els drets laborals dels estrangers en l’ordenament jurídic espanyol. L’anàlisi es divideix en dues parts diferenciades: el marc internacional vigent en matèria de drets dels treballadors migrants i l’evolució legislativa espanyola en la regulació dels drets sociolaborals dels estrangers. La segona part del treball consta d’un estudi integral de les relacions laborals dels immigrants regulars i irregulars i els drets laborals que d’aquesta se’n deriven. S’estudiarà l’evolució legislativa i jurisprudencial en el reconeixement d’aquests drets, prenent una especial atenció als drets laborals fonamentals de vaga i lliure sindicació dels treballadors estrangers, i la forma especial en què s’articula el dret al treball. Tot això sota els nous paràmetres imposats pel Tribunal Constitucional en les SSTC 236 i 259 del 2007, que assenten les bases de la nova doctrina social actual
Proyecto:


Disseny i fabricació d’un prototip corrector d’escàpula per una sella de muntar a cavall

  • Alemany Lopez, Gerard
En el món de l’equitació portar un bon equip és molt important. Alhora, un bon equip com per exemple, una sella feta a mida, és excessivament car. Una sella a mida amb acabats estàndards costa al voltant d’uns 2.500€. Per aquest motiu la propietària d’un cavall, el qual es dedica a la competició de salt d’obstacles requereix del disseny d’un prototip que millori l’ajustatge de la seva sella de muntar. El problema resideix en què el seu cavall té una deformació al dors, el qual fa que no sigui simètric i, per tant, una sella estàndard no se li adapta com és degut
Proyecto:


Disseny i modelització d’una cadira de menjador a partir de material 100% biodegradable

  • Bagué Collell, Maria
L’objectiu principal d’aquest treball final de grau és el disseny i la concepció d’una cadira de menjador 100% biodegradable que compleixi amb les especificacions requerides per a aquest producte. Com a objectiu s’estudiarà la producció de la cadira amb un material 100 % biodegradable i bio-basat amb alts continguts de fibres naturals que permetin l’obtenció dels requeriments mecànics necessaris
Proyecto:


Los Juicios paralelos y su afectación al Tribunal del Jurado

  • Ruscalleda Rodríguez, Adriana
En el proceso penal españoluno de los principios que rige es el de la publicad. Es preciso tener en cuenta que esta publicidad no se da en todo el procesosino que cuando se habla del principio de publicidad como "libreacceso del público a la sala donde se desarrolla la actividadprocesal", o sea de la publicidad en el juicio oral propiamente. Por el contrario, en fase de instrucciónrige el secreto, para garantizar que no se perjudique la instrucción de la causa. Aunque por desgracia es muycomún que los medios de comunicación saquen a relucir diversos aspectos de esta última fase por el simple hecho de crear audiència. Estopuedesuponerque los medios, al informar de los hechos que han ocurrido, ordenarlos y presentarlos a la sociedad, puedan influir en la opinión pública con un veredictoanticipado de culpabilidad o inocencia de una persona. El objetivo del trabajoseráplantearunoscriterios para abordar este conflicto e intentar dar una respuesta a esta controversia
Proyecto:


Anàlisi del discurs polític al voltant del procés sobiranista català: markèting polític, informació i desinformació en la premsa espanyola i catalana

  • Oñate Ortega, Desirée
El treball parteix de les diverses teories actuals que manifesten que, actualment, la comunicació política, s’ha convertit en una espècie de màrqueting que busca únicament el reconeixement dels ciutadans. El compromís amb el bé social hi queda arraconat. Així doncs, l’artifici en què s’ha convertit la comunicació política, resulta en un estat de desinformació .El treball se centrarà en el “debat” sobiranista de Catalunya, que s’ha convertit en un tema recurrent des de l’any 2010, s'hi analitzen els discursos als mitjans de comunicació i s’intenta comprovar la hipòtesi desenvolupada.
Proyecto:


Buscador avanzado