Buscador

Encontrado(s) 2203151 resultado(s)
Encontrada(s) 220316 página(s)

Una tasca important: preservar el medi ambient

 • Corominas Vima, Adrià
 • Fernández Carasa, Irene
 • Soler Riba, Laura
Unitat didàctica de segon d'ESO (especialitat Ciències Naturals). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat UPF-UOC, Tutor: Marcel Costa Vila, Mentor: Xavier Muñoz Báguena (Escola Pia Sant Antoni, Barcelona), La unitat didàctica “Una tasca important: preservar el medi ambient”, dissenyada per a 2n d'ESO, té com a objectiu curricular la comprensió del funcionament dels ecosistemes a través de l'estudi de set impactes mediambientals produïts en diferents ecosistemes de Catalunya. La tasca és encomanada per la Generalitat, a través d'una carta. A partir d’aquest context; els alumnes, distribuïts en petits grups, hauran de construir el producte final d’aquesta seqüència didàctica: una anàlisi exhaustiva de l'ecosistema, que inclou una valoració de l'impacte mediambiental i possibles mesures per minimitzar-lo. La metodologia seguida presenta una estructura que s’ajusta al cicle d’aprenentatge proposat per Robert Karplus; que inclourà activitats variades (treball pràctic, treball en grup i en parelles, ús de les TIC...). L'avaluació que es durà a terme pretén ser formadora, tenint en compte la participació dels alumnes a l'aula, la resolució i entrega d'exercicis, així com la realització i presentació del cas.
Proyecto:


La meiosi

 • Feliubadaló i Jonama, Esther
Unitat didàctica per a secundària (Biologia, 1er Batxillerat). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària, Mentors: Javier San Antonio i Olga de la Morena de l'IES Can Peixauet (Santa Coloma de Gramanet), Tutor: Miquel Nistal, La unitat didàctica s’inicia amb una seqüència per emfatitzar la importància del llenguatge en ciències, contextualitzada en el desxiframent dels jeroglífics egipcis i en el mètode hipotètic-deductiu que s’utilitzà per a desxifrar-los. Aquest, serà el fil conductor per introduir la meiosi, ara emmarcada en un cas de Síndrome de Down, determinat en el cariotip de l’embrió d’una parella que rep el diagnòstic prenatal d’un equip investigador. /nAmb activitats proposades durant les sis sessions l’alumne haurà d’ aprendre a identificar evidències, a justificar proves a partir de continguts teòrics, i a formular hipòtesis a partir d’un cas; a explicitar el procés amb recursos simbòlics i visuals; a comprendre’n la funcionalitat i a caracteritzar-ne les fases. S’utilitzen eines de regulació tals com el treball cooperatiu i la coavaluació, així com pautes i bases d’orientació. També es treballen les idees prèvies i l’atenció a la diversitat present a l’aula.
Proyecto:


Realitat o ficció? Molt més semblants del que et penses

 • Corominas Vima, Adrià
 • Fernández Carasa, Irene
 • Soler Riba, Laura
Unitat didàctica de primer de Batxillerat (especialitat Ciències Naturals). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat UPF-UOC, Tutor: Marcel Costa Vila, Mentor: Xavier Muñoz Báguena (Escola Pia Sant Antoni, Barcelona), La seqüència didàctica “Realitat o ficció? Molt més semblants del que et penses”, dissenyada per a 1r de Batxillerat, té com a objectiu curricular la comprensió del cicle cel·lular i la mitosi a través dels personatges d’una sèrie de televisió que pateixen càncer. A partir d’aquest context; els alumnes, distribuïts en petits grups, hauran de construir el producte final d’aquesta seqüència didàctica: un informe per als familiars de varis malalts que pateixen diferents tipus de càncer. La metodologia seguida presenta una estructura que s’ajusta al cicle d’aprenentatge proposat per Robert Karplus; que inclourà activitats variades (treball pràctic, treball en grup i en parelles, ús de les TIC...). Finalment, l’avaluació dels alumnes tindrà un caràcter competencial, tenint en compte no només els continguts teòrics, sinó també activitats procedimentals i l’actitud a classe dels alumnes, mitjançant el disseny de diferents rúbriques que proporcionen objectivitat en l’avaluació.
Proyecto:


Lost! On som?

 • Ruiz Martínez, Ivan
 • Fernández Morales, Jessica
Unitat didàctica per a secundària (Biologia-Geologia, 3er ESO). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària, Mentor: Carme Gallardo de l'Institut Rovira i Forns (Santa Perpètua de Mogoda), Tutor UPF: Marcel Costa, Unitat didàctica sobre “Relleu I mapes” dissenyada en format webquest per alumnes de 3er d’ESO. El context d’aprenentatge planteja la següent aventura: L’avió d’uns expedicionaris s’estavella en una illa desconeguda després d’una tempesta. És una illa deserta I hauran d’esbrinar on són per poder escapar. L’avió està espatllat, així que hauran d’iniciar la seva expedició amb l’ajuda de l’únic nadiu que hi viu a la illa. Hauran d’aprendre a orientar-se amb elements de la natura i posar en pràctica el que saben de mapes i coordenades. La recerca que fan amb la webquest anirà orientada també a aprendre a elaborar un mapa topogràfic. Els objectius d’aprenentatge, procedimentals I actitudinals es recullen a la guía del professor, així com la programació per portar‐la a l’aula. La webquest distribueix els continguts d’aprenentatge en 4 rols diferents: “exploradora”, “cartògraf”, “pilot” I “nadiu”. Tots treballen individualment, en parelles d’experts I com a grup cooperatiu.
Proyecto:


Cimera per la sostenibilitat

 • Ruiz Martínez, Ivan
 • Fernández Morales, Jessica
Unitat didàctica per a secundària (Ciències del món contemporani, 1er Batxillerat). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària, Mentor: Josep Mª Guiu, Tutor UPF: Marcel Costa, “Cimera per la sostenibilitat” és una seqüència didàctica programada per 4 sessions d’aula i dissenyada per treballar continguts del bloc 4 (L’espècie humana a la biosfera) de la matèria Ciències pel Món Contemporani de 1º de Batxillerat. L’eix vertebrador de la seqüència gira entorn la realització d’una/nexposició oral de mesures que promoguin la sostenibilitat, emmarcades en diferents àmbits d’aplicació (individual, domèstic, d’edifici, municipal i de país)./nEn aquest sentit, el producte final que es demana als alumnes és la simulació d’una cimera. El context d’aprenentatge és l’anàlisi de dades reals de consum energètic, balanç energètic, creixement i desenvolupament humà a partir de textos, notícies i fragments d’acords i tractats vigents sobre sostenibilitat.
Proyecto:


Sempre present, la geologia ! La meteorització i les inestabilitats gravitatòries

 • Guasch Monasterio, Cristina
Unitat didàctica per a secundària (Ciències de la terra, 1er Batxillerat). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària, Mentora: Lurdes Marsol de l'Institut Andreu Nin (El Vendrell), Tutor UPF: Miquel Nistal, El títol de la seqüència didàctica “sempre present, la geologia”, suggereix que la geologia es pot trobar a tot arreu. Aquest títol és un missatge per conscienciar als alumnes que els conceptes i els coneixements apresos a classe es poden aplicar a la realitat. Aquesta seqüència es contextualitza a partir de la Marta que treballa redactant butlletins mensuals del col•legi d’arquitectes. Al butlletí d’aquest mes ha de relacionar l’urbanisme amb la geologia . Aquest context podrà servir per tota la unitat didàctica. Hi trobarem dos seqüències didàctiques: la primera serà la meteorització i els modelatges del relleu i la segona les inestabilitats gravitatòries. Al llarg de la seqüència didàctica els alumnes seran capaços d’aplicar els coneixements adquirits a altres situacions reals. I també aprendran el mètode científic. Les dificultats que ens podem trobar és que a l’haver-hi tan sols quatre alumnes és important que hi siguin tots per no haver de repetir lliçons. A més, moltes de les activitats proposades són més enriquidores si es fan en parella. Els alumnes treballaran individualment, després en petits grups de 2 persones, i també amb tot el grup classe (4 alumnes). En l’avaluació, a part del qüestionari final, es tindrà en compta la participació, l’entrega d’exercicis, l’informe de pràctiques, el comportament amb el treball en grup i l’elaboració d’un mapa conceptual.
Proyecto:


L'accident de Michael Schumacher

 • Guixé Costa, Mònica
 • Rizo Dillon, Angélica
Unitat didàctica per a secundària (Sistema nerviós i sistema endocrí, 3er d'ESO). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària, Mentora: Maria Lluïsa Yebra Cueto de l'Institut Barcelona-Congrés (Barcelona), Tutor UPF: Marcel Costa Vila, En aquesta unitat didàctica de 3r d’ESO estudiarem la funció de relació, duta a terme/npel sistema nerviós i el sistema endocrí, que conjuntament formen el sistema/nneuroendocrí. Per fer-ho utilitzarem com a context de la caiguda que va patir Michael/nSchumacher i que li va provocar un traumatisme cranioencefàlic. L’objectiu és que els/nalumnes coneguin la neurona (unitat funcional del sistema nerviós), les parts d’aquest/nsistema, les funcions del SN i les conseqüències d’un mal funcionament d’aquest/nsistema. Per altra banda, pretenem que els estudiants puguin identificar els components del sistema endocrí i la importància d’aquest sistema en el control i/ncoordinació de l’organisme. Hauran de saber reconèixer les principals glàndules/nendocrines, les hormones que produeixen i les seves funcions en l’organisme./nDestacarem la hipòfisi com a glàndula encarregada del control de l’activitat hormonal/nde l’organisme i el seu paper d’enllaç entre el sistema endocrí i el sistema hormonal.
Proyecto:


Unitat didàctica sobre els processos geològics externs i els tres tipus de roques per a 2n d'ESO

 • Llorens i Carrera, Ferran
 • Miret Redondo, Francesc
Unitat didàctica per a secundària (Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals III, 2n d'ESO). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària, Tutor: Marcel Costa Vila, Mentora: Raquel Idoate Ibáñez de l'Institut Ernest Lluch i Martín (Cunit, Tarragona), La present unitat didàctica titulada Unitat didàctica sobre els processos geològics externs i els tres tipus de roques per a 2n d’ESO versa, com diu el títol, sobre els diferents processos geològics externs que els alumnes de segon curs de secundària haurien de conèixer, a més dels tipus de roques que hi prenen part en aquests. La temàtica, emmarcada en les Ciències Naturals en una aula amb certes dificultats cognitives i conductuals, es contextualitza amb la idea de redactar un informe per a l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) sobre els possibles processos i agents geològics que podrien afectar i generar cert risc natural a la població de Cunit (Tarragona), a més de la tipologia de roques que s’hi pot trobar. L’objectiu de la unitat és que els alumnes entenguin una sèrie de conceptes amb metodologia cooperativa i es generi aprenentatge significatiu, a més de que desenvolupin aptituds per treballar col•lectivament., La presente unidad didáctica titulada Unitat didàctica sobre els processos geològics externs i els tres tipus de roques per a 2n d’ESO trata, como sugiere el título, sobre los diferentes procesos geológicos externos que todo alumno de segundo curso de secundaria debería conocer, así como las rocas involucradas en ellos. La temática, situada dentro de las Ciencias Naturales en una aula con ciertas dificultades cognitivas y conductuales, se contextualiza con la idea de redactar un informe para el Institut Geològic de Catalunya (IGC) sobre los posibles procesos y agentes geológicos que podrían afectar y generar cierto riesgo natural en la población de Cunit (Tarragona), además de la tipología de rocas que allí se pueden encontrar. El objetivo de la unidad es que los alumnos entiendan una serie de conceptos con metodología cooperativa y se genere así aprendizaje significativo, además de que desarrollen aptitudes para trabajar colectivamente.
Proyecto:


Riscos geològics. Impacte i gestió ambiental

 • Martí Vázquez, Laura
 • Soler García, Jordi
Unitat didàctica per a secundària (Ciències de la Terra i el Medi Ambient, 1r de Batxillerat). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària, Tutor: Marcel Costa, Mentor: Jesús Pedrós de l'Institut Barcelona-Congrés, Aquesta unitat didàctica s’emmarca en l’assignatura de Ciències de la Terra i el Medi Ambient de 1r de Batxillerat i pretén tractar d’una manera transversal els temes dels riscos geològics, l’impacte i la gestió mediambiental. El temari s’ha distribuït en set sessions, i el context d’aprenentatge és el mateix que el d’aplicació. Es planteja un escenari fictici on els docents són inversors i es demana als alumnes que, agrupats en/nparelles, dissenyin una empresa i la intentin vendre als professors. Cada grup haurà de ser capaç d’aplicar i ampliar els coneixements adquirits per tal d’argumentar diferents decisions, com la localització de l’empresa en una determinada comunitat autònoma tenint en compte els recursos naturals que necessita, el disseny d’estratègies de predicció i prevenció de riscos geològics, el disseny d’un pla de/ngestió de residus o les mesures necessàries per reduir l’impacte mediambiental en l’entorn de l’empresa. El producte final d’aquesta unitat didàctica consisteix en el disseny i defensa oral d’un pòster., Esta unidad didáctica se encuadra en la asignatura de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de 1º de Bachillerato y pretende tratar de una manera transversal los temas de los riesgos geológicos, el impacto y la gestión medioambiental. El temario se ha distribuido en siete sesiones, y el contexto de aprendizaje es el mismo que el de aplicación. Se plantea un escenario ficticio donde los docentes son inversores y se pide a los alumnos que, agrupados en parejas, diseñen una empresa y la intenten vender a los profesores. Cada grupo deberá ser capaz de aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos para poder argumentar diferentes decisiones, como la localización de la/nempresa en una determinada comunidad autónoma teniendo en cuenta los recursos naturales que necesita, el diseño de estrategias de predicción y prevención de riesgos geológicos, el diseño de un/nplan de gestión de residuos o las medidas necesarias para reducir el impacto medioambiental en el entorno de la empresa. El producto final de esta unidad didáctica consiste en el diseño y defensa oral de un póster.
Proyecto:


La campaña institucional “rumanos en Europa”, como fenómeno integrador ante la inmigración en España e Italia

 • Badea, Iulia Andreea
La inmigración rumana en España e Italia ha constituido un fenómeno único, tanto por su magnitud como por el corto espacio de tiempo en el que se ha producido. Sin embargo, existe una evidente percepción negativa de los españoles e italianos hacia los rumanos, que se debe en una medida considerable al discurso mediático. Dadas las situaciones, el Gobierno rumano llevó a cabo una campaña institucional, para corregir la imagen generalizada hacia los ciudadanos rumanos, que tuvo dos propósitos: la integración y la aceptación. El presente trabajo representa un proyecto de investigación de los efectos de dicha campaña entre los inmigrantes rumanos y las comunidades autóctonas de los dos países: Italia y España. El diseño de la investigación se centra en dos ciudades con un número elevado de inmigrantes rumanos, como son Barcelona y Milano. Se utiliza el análisis cualitativo, representado por los grupos de discusión, para indagar las opiniones, los sentimientos de afinidad, indiferencia o rechazo del público objeto hacia la campaña.
Proyecto:


Buscador avanzado