Buscador

Encontrado(s) 2241961 resultado(s)
Encontrada(s) 224197 página(s)

Diseño de un chasis para un World Formula Kart

  • Castañeda Aguilar, Javier
El objetivo de este proyecto es el de diseñar un chasis para un kart de la categoría Word Formula cumpliendo con los requisitos que impone la normativa CIK-FIA, y además que soporte unas cargas que consideraremos críticas para poder decir que es un diseño válido. Las cargas las simularemos con un software PLM en el cual se pueden hacer análisis FEM (elementos finitos) de esta manera gracias a este software llegaremos a las conclusiones en las que decidiremos si el prototipo diseñado es válido o no.
Proyecto:


Anàlisi del projecte d'una nau industrial i canvi d'ús a viver d'empreses, Canvi d’ús: de nau industrial a viver d’empreses

  • Serrano Royo, Albert
La finalitat del Projecte de Final de Grau que aquí es presenta és la de realitzar un canvi d’ús d’una nau industrial a un viver d’empreses. La nau es troba al municipi de l’ Hospitalet de l’Infant i té una superfície útil de 800,00 m2. A més, hi ha una zona exterior a l’edifici que s’aprofitarà per fer zona de pàrquing, que té una superfície total de 1200,00 m2. Per tal d’aconseguir un canvi d’ús complet i eficaç, s’hauran de realitzar canvis importants en la morfologia de l’edifici, intentant mantenir al màxim els elements existents o reaprofitant-los. El motiu de realitzar aquest canvi d’ús és que es troba en un polígon industrial altament desocupat. Entenent que comprar o llogar una nau industrial avui dia no està a l’abast de qualsevol, es pretén generar despatxos per a joves emprenedors que vulguin treballar en qualsevol sector, tot motivant el seu creixement per al seu posterior desplaçament a naus desocupades del polígon quan hagin crescut lo suficient, ja que el despatx tindrà una vida màxima de 3-4 anys per a cada empresa. Així doncs, la motivació principal del projecte es donar-li vida a un polígon desocupat i motivar als joves a trobar la feina pel seu compte i fer-se un lloc en el sector en el qual estiguin especialitzats. El primer que es farà serà realitzar un forjat intermig per tal de tenir molt més espais de treball i poder fer més despatxos. A la planta baixa es realitzaran 18 despatxos de 3,5 x 6,95 m, és a dir, de 24,3m2, i els espais restants de la planta seran aprofitats per: - 109,2 m2: zona recepció, sala d’espera i escala a planta pis. - 109,2 m2: zona arxiu, sala manteniment i maquinària. - 48,6 m2: break office, lavabo i escala a planta pis. La tipologia de forjat que s’utilitzarà és la de xapa col·laborant, per facilitat de muntatge i per tal de treballar un tipus de forjat en el qual no s’ha aprofundit durant la carrera.
Proyecto:


Estudi i anàlisis de la nova malaltia lipoatròfia semicircular

  • Burgués Bruguera, Laia
El següent treball Final de Grau el podríem dividir en dos espais: en primer lloc consisteix en un marc conceptual i/o teòric de la lipoatròfia semicircular. En segon lloc, a partir del protocol redactat per la Generalitat de Catalunya, es fa una aplicació d'aquest a quatre edificis que formen part de l’ Universitat Politècnica de Catalunya, proposant solucions de millora. Finalment, aporta una proposta de futur per prevenció d'aquesta malaltia i poder eradicar-la. El primer espai, es on es parla i s’explica aquesta nova malaltia. Per començar, es situa els orígens d’aquesta afecció. Tot seguit, exposa el signes i símptomes que comporta veure’s afectat per aquesta patologia, mostrant també les causes i mesures preventives per evitar els riscos de patir algun indici de lipoatròfia semicircular. Per acabar aquesta primera part, indica casos que s’han estudiat en edificis afectats a Espanya a partir del 2007. En segon lloc aquest projecte de Final de Grau, mostra un estudi realitzat a quatre edificis de l’ Universitat Politècnica de Catalunya, principalment a les seves biblioteques, encara que, a l’ EPSEB s’ha fet una investigació més acorada, ja que més parts del edifici han estat analitzades, com són la sala d’ordinadors i els despatxos de segon cicle. Aquest estudi consta de tres parts; un assaig del protocol segons aspectes visuals, obtenció de mesures puntuals matí i tarda d’humitat relativa i camp electromagnètic i per últim obtenció de mesures en continu d’humitat relativa durant un període d’una hora. A partir de les dades extretes del estudi realitzat, s’han obtingut unes conclusions de cada edifici, podent aproximar si hi ha risc d’una possible detecció de la malaltia. Finalment, és fa una valoració del Protocol de la Generalitat sobre la Lipoatròfia Semicircular amb el qual s’ha treballat.
Proyecto:


Ampliación de un laboratorio de protecciones eléctricas en líneas de distribución

  • Álvarez Muñoz, Rubén Daniel
Aquest document descriu el procés d'ampliació per a un laboratori de proteccions elèctriques per a línies elèctriques de distribució situat a l'Aula Schneider (Planta 1 EUETIB) . Aquest sistema permet familiaritzar-se amb el funcionament d'algunes de les proteccions utilitzades en l'actualitat en les línies de distribució. A part de ser un document descriptiu es pretén que també es pugui utilitzar com a manual introductori per a l'ús del laboratori . A trets generals en aquesta ampliació es pretén : millorar la connexió entre elements , reconfigurar els diferents dispositius de protecció , ampliar les funcionalitats del laboratori, integrar una nova interfície SCADA i redactar un manual per a la realització de pràctiques amb el laboratori per part de l'alumnat. Aquest laboratori de proteccions elèctriques pot ser útil per a la docència , introduint els estudiants en el funcionament dels sistemes de protecció en mitja tensió i en els diferents protocols de comunicació utilitzats.
Proyecto:


Vibration analysis on rotary machines using unconventional statistical methods

  • Abella Curiel, Eduard
  • Tullio Rodríguez, Alberto
Outgoing
Proyecto:


Simulació tèrmica d’un bescanviador de calor acoblat al col·lector d'escapament de motors de combustió interna, pel funcionament en atmosferes potencialment explosives

  • Palou Cariello, Bernat
El projecte que es presenta a continuació, es centra en l’estudi i simulació tèrmica dels bescanviadors de calor emprats per a la refrigeració dels gasos de combustió d’un motor situat en atmosferes potencialment explosives. La finalitat tèrmica d’aquests aparells refredadors consisteix en reduir la temperatura de sortida dels gasos d’escapament per sota d’una determinada temperatura admisible, a l’hora que mantenir tota la superfície del refredador en contacte amb l’atmosfera per sota de la mateixa temperatura, que queda regulada segons la normativa UNE-EN 1834 aplicada als motors en atmosferes potencialment explosives. En aquest projecte es realitza una simulació numèrica d’un bescanviador de geometria molt específica, amb la clara finalitat de conèixer la importància quantitativa de tots els paràmetres que intervenen en el procés tèrmic. Aquesta simulació tèrmica haurà de permetre dissenyar un bescanviador de calor de potència i dimensions diferents amb un temps molt menor que l’actual, en que només es dissenyava en base a consideracions exclusivament experimentals i de know-how. L’empresa GALI INTERNATIONAL S.A. comercialitza actualment amb aquest tipus de bescanviadors per la refrigeració dels fums de combustió de motors convencionals que han de funcionar en atmosferes potencialment explosives. Aquesta empresa ha arribat al disseny dels actuals models en base, essencialment, a resultats experimentals. La demanda d’unes noves prestacions de potència aboca als tècnics de l’empresa a realitzar un disseny experimental que sense el suport d’una simulació fa que aquest procés sigui massa lent, costós, i poc competitiu. I amb aquesta finalitat, s’estudien els diferents models de bescanvi de calor reconeguts en el sinus de l’aparell, diferenciant cada tipus de bescanvi segons les zones on es produeixen i els sistemes que hi intervenen, a més de les pèrdues de càrrega que tenen lloc en els diversos conductes que configuren el sistema. La culminació de l’estudi consisteix en la implementació d’un programa informàtic que realitza les simulacions numèriques d’una manera automàtica, i que permet variar els principals paràmetres geomètrics de l’aparell. Els resultats que s’obtenen de les simulacions permeten avaluar la resposta dels refredadors de manera ràpida i el compliment de les especificacions de treball definides per normativa, en primer lloc, sense oblidar les de seguretat.
Proyecto:


Jo, de gran, casteller

  • Moral Madrid, Cristina
“Jo, de gran, casteller” té com a objectiu principal donar a conèixer el món casteller universitari de la ma de sis protagonistes que expliquen com viuen aquesta passió, a més pretén mostrar al públic el fet casteller a les universitats. Com a fil conductor es desenvolupen els castells paral·lelament a la narrativa, sense veus en off ni músiques extres, per tal que la importància la donin els castellers.
Proyecto:


Fábrica de creación Almar

  • Jiménez Gil, Jonás
Proyecto:


Buscador avanzado