Dataset. 2023

Tabular data from the Blue Arrows troops, Corpo Truppe Volontarie / Dades tabulars de les Fletxes Blaves del Corpo Truppe Volontarie

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data888
CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Conesa, Francesc C.
[ENG] This data set has been developed with the aim of exploring the historical and spatial context of the Battle of Turó del Balís (Maresme), comparing this confrontation with the rest of the Italian offensive during the Spanish Civil War at the f January of 1 of 1939.<br> <br> It contains data on the daily routes of the Blue Arrows of the Corpo Truppe Volontarie (CTV), the number of projectiles fired, the number of prisoners captured, the ratio of casualties and the ratio of casualties according to combat zones during the offensive in Catalonia . The data has been automatically extracted from the original war records of the Blue Arrows documentary collection.<br> <br> Data is shared in tabular and R format.<br>, [CAT] Aquest conjunt de dades s’ha desenvolupat amb l’objectiu d’explorar el context històric i espacial de la Batalla del Turó del Balís (Maresme) comparant aquest enfrontament amb la resta de l’ofensiva italiana durant la Guerra Civil Espanyola a finals del gener de 1939.<br> <br> Conté dades sobre els trajectes diàries de les Fletxes Blaves del Corpo Truppe Volontarie (CTV), el nombre de projectils disparats, els nombre de presoners capturats, la relació de baixes i la relació de baixes segons les zones de combat durant l’ofensiva de Catalunya. <br> <br> El conjunt de dades ha estat extret de forma automatitzada dels oficis de guerra originals del fons documental de les Fletxes Blaves. Les dades es comparteixen en format tabular i R.
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data888
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data888

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data888
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data888
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data888
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data888

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data888
Dataset. 2023

TABULAR DATA FROM THE BLUE ARROWS TROOPS, CORPO TRUPPE VOLONTARIE / DADES TABULARS DE LES FLETXES BLAVES DEL CORPO TRUPPE VOLONTARIE

CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Conesa, Francesc C.
[ENG] This data set has been developed with the aim of exploring the historical and spatial context of the Battle of Turó del Balís (Maresme), comparing this confrontation with the rest of the Italian offensive during the Spanish Civil War at the f January of 1 of 1939.<br> <br> It contains data on the daily routes of the Blue Arrows of the Corpo Truppe Volontarie (CTV), the number of projectiles fired, the number of prisoners captured, the ratio of casualties and the ratio of casualties according to combat zones during the offensive in Catalonia . The data has been automatically extracted from the original war records of the Blue Arrows documentary collection.<br> <br> Data is shared in tabular and R format.<br>, [CAT] Aquest conjunt de dades s’ha desenvolupat amb l’objectiu d’explorar el context històric i espacial de la Batalla del Turó del Balís (Maresme) comparant aquest enfrontament amb la resta de l’ofensiva italiana durant la Guerra Civil Espanyola a finals del gener de 1939.<br> <br> Conté dades sobre els trajectes diàries de les Fletxes Blaves del Corpo Truppe Volontarie (CTV), el nombre de projectils disparats, els nombre de presoners capturats, la relació de baixes i la relació de baixes segons les zones de combat durant l’ofensiva de Catalunya. <br> <br> El conjunt de dades ha estat extret de forma automatitzada dels oficis de guerra originals del fons documental de les Fletxes Blaves. Les dades es comparteixen en format tabular i R.