Dataset.

Supplementary information of the article Pollen tube emergence is mediated by ovary-expressed ALCATRAZ in cucumber

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/335967
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
 • Cheng, Zhihua
 • Liu, Xiaofeng
 • Yan, Shuangshuang
 • Liu, Bin
 • Zhong, Yanting
 • Song, Weiyuan
 • Chen, Jiacai
 • Wang, Zhongyi
 • Che, Gen
 • Liu, Liu
 • Ying, Ao
 • Lv, Hanli
 • Han, Lijie
 • Li, Min
 • Zhao, Jianyu
 • Xu, Junqiang
 • Yang, Zhengan
 • Zhou, Zhaoyang
 • Zhang, Xiaolan
Figures and tables. -- Supplementary Figure 1. Sequence analyses for CsALC. -- Supplementary Figure 2 Comparison of WT and Csalc mutants in plant growth, fruit length and pollen viability. -- Supplementary Figure 3 Comparison of pollen tube extension in WT and Csalc mutants. -- Supplementary Figure 4 Transcriptomic analyses of Csalc mutant and WT ovaries. -- Supplementary Figure 5 Phylogenetic and sequence analyses for CsRALF4 and CsRALF19 gene. -- Supplementary Figure 6 qPCR analysis of CsRALF4/19 and CsSPT in Csalc mutants. -- Supplementary Figure 7 CsALC promoted CsRALF4/19 expression in vivo. -- Supplementary Figure 8 The region surrounding CsALC gene was selected during cucumber domestication. -- Supplementary Figure 9 The comparison of pollen tube extension in Csspt and Csalc mutants. -- Supplementary Data 1: Primer information. -- Supplementary Data 2: SPT and ALC homologues among angiosperms. -- Supplementary Data 3: DEGs between Csalc mutants and WT. -- Supplementary Data 4: G-box distribution in Csalc DEG promoters., 41467_2023_35936_MOESM1_ESM.pdf, 41467_2023_35936_MOESM2_ESM.pdf, 41467_2023_35936_MOESM3_ESM.xlsx, 41467_2023_35936_MOESM4_ESM.xlsx, 41467_2023_35936_MOESM5_ESM.xlsx, 41467_2023_35936_MOESM6_ESM.xlsx, Peer reviewed
 
DOI: http://hdl.handle.net/10261/335967
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/335967

HANDLE: http://hdl.handle.net/10261/335967
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/335967
 
Ver en: http://hdl.handle.net/10261/335967
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/335967

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/335967
Dataset. 2023

SUPPLEMENTARY INFORMATION OF THE ARTICLE POLLEN TUBE EMERGENCE IS MEDIATED BY OVARY-EXPRESSED ALCATRAZ IN CUCUMBER

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
 • Cheng, Zhihua
 • Liu, Xiaofeng
 • Yan, Shuangshuang
 • Liu, Bin
 • Zhong, Yanting
 • Song, Weiyuan
 • Chen, Jiacai
 • Wang, Zhongyi
 • Che, Gen
 • Liu, Liu
 • Ying, Ao
 • Lv, Hanli
 • Han, Lijie
 • Li, Min
 • Zhao, Jianyu
 • Xu, Junqiang
 • Yang, Zhengan
 • Zhou, Zhaoyang
 • Zhang, Xiaolan
Figures and tables. -- Supplementary Figure 1. Sequence analyses for CsALC. -- Supplementary Figure 2 Comparison of WT and Csalc mutants in plant growth, fruit length and pollen viability. -- Supplementary Figure 3 Comparison of pollen tube extension in WT and Csalc mutants. -- Supplementary Figure 4 Transcriptomic analyses of Csalc mutant and WT ovaries. -- Supplementary Figure 5 Phylogenetic and sequence analyses for CsRALF4 and CsRALF19 gene. -- Supplementary Figure 6 qPCR analysis of CsRALF4/19 and CsSPT in Csalc mutants. -- Supplementary Figure 7 CsALC promoted CsRALF4/19 expression in vivo. -- Supplementary Figure 8 The region surrounding CsALC gene was selected during cucumber domestication. -- Supplementary Figure 9 The comparison of pollen tube extension in Csspt and Csalc mutants. -- Supplementary Data 1: Primer information. -- Supplementary Data 2: SPT and ALC homologues among angiosperms. -- Supplementary Data 3: DEGs between Csalc mutants and WT. -- Supplementary Data 4: G-box distribution in Csalc DEG promoters., 41467_2023_35936_MOESM1_ESM.pdf, 41467_2023_35936_MOESM2_ESM.pdf, 41467_2023_35936_MOESM3_ESM.xlsx, 41467_2023_35936_MOESM4_ESM.xlsx, 41467_2023_35936_MOESM5_ESM.xlsx, 41467_2023_35936_MOESM6_ESM.xlsx, Peer reviewed
1106