Dataset.

Supporting Information Electrochemical Reforming of Ethanol with Acetate Co-Production on Nickel Cobalt Selenide Nanoparticles

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/331806
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
 • Li, Junshan
 • Wang, Xiang
 • Xing, Congcong
 • Li, Luming
 • Mu, Shijia
 • Han, Xu
 • He, Ren
 • Liang, Zhifu
 • Martínez-Alanis, Paulina R.
 • Yi, Yunan
 • Wu, Qianbao
 • Pan, Huiyan
 • Arbiol, Jordi
 • Cui, Chunhua
 • Zhang, Yu
 • Cabot, Andreu
15 pages. -- PDF file includes: 1. SEM-EDS characterization. -- 2. TEM characterization. -- 3. XPS characterization. -- 4. Electrochemical measurement. -- 5. IC measurement. -- 6. DFT calculations., Peer reviewed
 
DOI: http://hdl.handle.net/10261/331806
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/331806

HANDLE: http://hdl.handle.net/10261/331806
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/331806
 
Ver en: http://hdl.handle.net/10261/331806
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/331806

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/331806
Dataset. 2022

SUPPORTING INFORMATION ELECTROCHEMICAL REFORMING OF ETHANOL WITH ACETATE CO-PRODUCTION ON NICKEL COBALT SELENIDE NANOPARTICLES

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
 • Li, Junshan
 • Wang, Xiang
 • Xing, Congcong
 • Li, Luming
 • Mu, Shijia
 • Han, Xu
 • He, Ren
 • Liang, Zhifu
 • Martínez-Alanis, Paulina R.
 • Yi, Yunan
 • Wu, Qianbao
 • Pan, Huiyan
 • Arbiol, Jordi
 • Cui, Chunhua
 • Zhang, Yu
 • Cabot, Andreu
15 pages. -- PDF file includes: 1. SEM-EDS characterization. -- 2. TEM characterization. -- 3. XPS characterization. -- 4. Electrochemical measurement. -- 5. IC measurement. -- 6. DFT calculations., Peer reviewed
1106