Disempowering the witch : a patriarchal portrait of the witch in Anne Rice’s ‘The lives of the Mayfair witches’

  • Luque Brugué, Laura
This TFM explores the figure of the witch as a disempowered symbol presented in Anne Rice’s trilogy The Lives of the Mayfair Witches (The Witching Hour, 1990; Lasher, 1993; Taltos, 1994). The witch has recently increased her presence in current cultural manifestations: shows like American Horror Story (2011-) or Salem (2014-) popularized again the witch and made her a trend in today’s popular culture. Of course, her role in history and literature has been largely explored in academia. Contrarily to previous misogynistic interpretations, the 1960s-radical feminist movement W.I.T.C.H (Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell) appropriated the witch as a symbol for its fight against patriarchy: the witch became women’s feminist icon. Since then, many feminists see in the witch the embodiment of a strong, powerful, antipatriarchal woman within western culture. While the growing presence of feminist witches establishes a sign of progress and a new conception of the witch, I shall argue that their representation is not always a favorable one., Aquest TFM explora la figura de la bruixa com un símbol desempoderat tal i com es presenta en la trilogia d'Anne Rice, Les Vides de les Bruixes Mayfair (L’Hora de les Bruixes, 1990; Lasher, 1993; Taltos, 1994). La bruixa ha augmentat recentment la seva presència en les manifestacions culturals actuals: sèries de televisió com American Horror Story (2011-) o Salem (2014-) han tornat a popularitzar la bruixa i l’han convertit en una tendència en la cultura popular d'avui. Per descomptat, el seu paper en la història i la literatura ha estat àmpliament explorat en l'àmbit acadèmic. Contràriament a les interpretacions misògenes anteriors, el moviment feminista radical dels anys seixanta, W.I.T.C.H (La Conspiració Internacional Terrorista de les Dones de l'Infern) es va apropiar de la bruixa com a símbol per la seva lluita contra el patriarcat: la bruixa es va convertir en una icona feminista femenina. Des de llavors, moltes feministes veuen en la bruixa l'encarnació d'una dona forta, poderosa i antipatriarcal dins de la cultura occidental. Tot i que la presència creixent de bruixes feministes estableix un signe de progrés i una nova concepció de la bruixa, argumentaré que la seva representació no sempre és favorable., Este TFM explora la figura de la bruja como un símbolo desempoderado tal y como se presenta en la trilogía de Anne Rice Las Vidas de las Brujas de Mayfair, La Hora de las Brujas, 1990; Lasher, 1993; Taltos, 1994). La bruja ha aumentado recientemente su presencia en las manifestaciones culturales actuales: series de televisión como American Horror Story (2011-) o Salem (2014-) han popularizo de nuevo a la bruja y la han convertido en tendencia en la cultura popular de hoy. Por supuesto, su papel en la historia y la literatura ha sido ampliamente explorado en la academia. Contrariamente a las interpretaciones misóginas anteriores, el movimiento feminista radical W.I.T.C.H (Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno) se apropió de la bruja como símbolo de su lucha contra el patriarcado: la bruja se convirtió en el ícono feminista femenino. Desde entonces, muchas feministas ven en la bruja la personificación de una mujer fuerte, poderosa y anti-patriarcal dentro de la cultura occidental. Mientras la creciente presencia de brujas feministas establece un signo de progreso y una nueva concepción de la bruja, argumentaré que su representación no siempre es favorable.