Tesis doctoral (doctoralThesis).

El papel de los paratextos en la traducción de la narrativa china al castellano y la creación de la imagen del “Otro chino”

TDR. Tesis Doctorales en Red
oai:www.tdx.cat:10803/670327
TDR. Tesis Doctorales en Red
  • An, Tsun-Wei
Aquest treball se centra a revelar la imatge de l'altre xinès que es pot trobar implícitament a les portades de la narrativa xinesa contemporània traduïdes al castellà i/o al català que es van publicar a Espanya entre 1949 i 2019. La traducció, des de l'antiguitat, ha tingut un paper clau en la comunicació entre països i cultures. En aquest procés, a part del text, els paratextos també s'encarreguen de transmetre la informació i els coneixements socials d'altres cultures. A més, ofereixen un espai encara més lliure perquè els agents mediadors despleguin la seva ideologia per produir una imatge que pugui acostar-se més a les expectatives dels lectors receptors, encara que estigui distorsionada. De les 197 portades recopilades en el nostre corpus, s'ha posat de manifest que els paratextos han servit de plataforma valuosa per establir la imatge de l'altre xinès a Espanya, ja que, basant-nos en l'anàlisi quantitativa i qualitativa, s'aprecia una discordança temporal entre els models xinesos que es presenten a les portades i els que corresponen al contingut de l'obra. De la mateixa manera, en aquest estudi també hem descobert un ús incoherent dels sinogrames que apareixen a les portades, que es converteixen en una marca cultural amb la finalitat de subratllar el caràcter exòtic de la cultura xinesa., Este trabajo se centra en revelar la imagen del Otro chino que se puede encontrar implícitamente en las portadas de la narrativa china contemporánea traducidas al castellano y/o al catalán que se publicaron en España desde 1949 hasta 2019. La traducción, desde la antigüedad, ha desempeñado un papel clave en la comunicación entre países y culturas. En este proceso, aparte del texto, los paratextos también se encargan de transmitir la información y los conocimientos sociales de otras culturas. Además, ofrecen un espacio aún más libre para que los agentes mediadores desplieguen su ideología para producir una imagen que pueda acercarse más a las expectativas de los lectores receptores, aunque esté distorsionada. De las 197 portadas recopiladas en nuestro corpus, se ha puesto de manifiesto que los paratextos han servido de plataforma valiosa para establecer la imagen del Otro chino en España, ya que, basándonos en el análisis cuantitativo y cualitativo, se aprecia una discordancia temporal entre los modelos chinos que se presentan en las portadas y los que corresponden al contenido de la obra. Del mismo modo, en este estudio también hemos descubierto un uso incoherente de los sinogramas que aparecen en las portadas, que se convierten en una marca cultural con el fin de subrayar el carácter exótico de la cultura china., The objective of this research is to analyse the image of the Chinese Other shown in book covers of contemporary Chinese narrative translated into Spanish and/or Catalan published in Spain from 1949 to 2029. Translation has always played a key role in intercultural communication. In this process, apart from the text itself, paratexts also play an important role in the transmission of cultural and social information from one culture to another. Moreover, paratexts offer mediating agents a freer space to display their ideology to construct the image of the Other according to readers' expectations, which are often made up of stereotypes. Based on an analysis of 197 book covers, we found out that paratexts have been a powerful tool to build the image of the Chinese Other in Spain through translated literature. After a qualitative and quantitative analysis, we also realised that the Chinese Other shown in book covers does not correspond to that depicted in the corresponding stories from a chronological point of view. Moreover, we also notice an inconsistent use of sinograms appearing in book covers, since they are used a cultural mark in order to underline the exotic character of Chinese culture., Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals
 
DOI: http://hdl.handle.net/10803/670327
TDR. Tesis Doctorales en Red
oai:www.tdx.cat:10803/670327

HANDLE: http://hdl.handle.net/10803/670327
TDR. Tesis Doctorales en Red
oai:www.tdx.cat:10803/670327
 
Ver en: http://hdl.handle.net/10803/670327
TDR. Tesis Doctorales en Red
oai:www.tdx.cat:10803/670327

TDR. Tesis Doctorales en Red
oai:www.tdx.cat:10803/670327
Tesis doctoral (doctoralThesis). 2020

EL PAPEL DE LOS PARATEXTOS EN LA TRADUCCIÓN DE LA NARRATIVA CHINA AL CASTELLANO Y LA CREACIÓN DE LA IMAGEN DEL “OTRO CHINO”

TDR. Tesis Doctorales en Red
  • An, Tsun-Wei
Aquest treball se centra a revelar la imatge de l'altre xinès que es pot trobar implícitament a les portades de la narrativa xinesa contemporània traduïdes al castellà i/o al català que es van publicar a Espanya entre 1949 i 2019. La traducció, des de l'antiguitat, ha tingut un paper clau en la comunicació entre països i cultures. En aquest procés, a part del text, els paratextos també s'encarreguen de transmetre la informació i els coneixements socials d'altres cultures. A més, ofereixen un espai encara més lliure perquè els agents mediadors despleguin la seva ideologia per produir una imatge que pugui acostar-se més a les expectatives dels lectors receptors, encara que estigui distorsionada. De les 197 portades recopilades en el nostre corpus, s'ha posat de manifest que els paratextos han servit de plataforma valuosa per establir la imatge de l'altre xinès a Espanya, ja que, basant-nos en l'anàlisi quantitativa i qualitativa, s'aprecia una discordança temporal entre els models xinesos que es presenten a les portades i els que corresponen al contingut de l'obra. De la mateixa manera, en aquest estudi també hem descobert un ús incoherent dels sinogrames que apareixen a les portades, que es converteixen en una marca cultural amb la finalitat de subratllar el caràcter exòtic de la cultura xinesa., Este trabajo se centra en revelar la imagen del Otro chino que se puede encontrar implícitamente en las portadas de la narrativa china contemporánea traducidas al castellano y/o al catalán que se publicaron en España desde 1949 hasta 2019. La traducción, desde la antigüedad, ha desempeñado un papel clave en la comunicación entre países y culturas. En este proceso, aparte del texto, los paratextos también se encargan de transmitir la información y los conocimientos sociales de otras culturas. Además, ofrecen un espacio aún más libre para que los agentes mediadores desplieguen su ideología para producir una imagen que pueda acercarse más a las expectativas de los lectores receptores, aunque esté distorsionada. De las 197 portadas recopiladas en nuestro corpus, se ha puesto de manifiesto que los paratextos han servido de plataforma valiosa para establecer la imagen del Otro chino en España, ya que, basándonos en el análisis cuantitativo y cualitativo, se aprecia una discordancia temporal entre los modelos chinos que se presentan en las portadas y los que corresponden al contenido de la obra. Del mismo modo, en este estudio también hemos descubierto un uso incoherente de los sinogramas que aparecen en las portadas, que se convierten en una marca cultural con el fin de subrayar el carácter exótico de la cultura china., The objective of this research is to analyse the image of the Chinese Other shown in book covers of contemporary Chinese narrative translated into Spanish and/or Catalan published in Spain from 1949 to 2029. Translation has always played a key role in intercultural communication. In this process, apart from the text itself, paratexts also play an important role in the transmission of cultural and social information from one culture to another. Moreover, paratexts offer mediating agents a freer space to display their ideology to construct the image of the Other according to readers' expectations, which are often made up of stereotypes. Based on an analysis of 197 book covers, we found out that paratexts have been a powerful tool to build the image of the Chinese Other in Spain through translated literature. After a qualitative and quantitative analysis, we also realised that the Chinese Other shown in book covers does not correspond to that depicted in the corresponding stories from a chronological point of view. Moreover, we also notice an inconsistent use of sinograms appearing in book covers, since they are used a cultural mark in order to underline the exotic character of Chinese culture., Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:224952
. 2020

EL PAPEL DE LOS PARATEXTOS EN LA TRADUCCIÓN DE LA NARRATIVA CHINA AL CASTELLANO Y LA CREACIÓN DE LA IMAGEN DEL 'OTRO CHINO'

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
  • An, Tsun-wei
  • Rovira-Esteva, Sara|||0000-0001-7647-6417
  • Casas-Tost, Helena|||0000-0002-4023-9070
Cada vez son más numerosos y frecuentes los contactos entre China y España. Los chinos y su cultura progresivamente han pasado a ocupar un lugar más significativo en la sociedad española, dejando atrás su mera presencia en bazares y restaurantes. Ahora los encontramos en numerosos y variados ámbitos de la sociedad española, tanto económicos, como culturales o sociales. En este contexto, consideramos que es interesante analizar cómo se crea, transmite y reelabora la imagen de los chinos en España a través de la traducción de su literatura, para ver si esta imagen se ajusta a la realidad, que por otra parte no es monolítica, o si por el contrario la imagen que se proyecta sufre de algún tipo de sesgo o distorsión. Esta base de datos se ha creado a partir de un corpus de obras de narrativa escritas originalmente en chino traducidas al español/catalán en el que se ha basado el análisis cuantitativo correspondiente a la tesis doctoral titulada "El papel de los paratextos en la traducción de la narrativa china al castellano y la creación de la imagen del "otro chino" de Tsun-wei AN, presentada en el Departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona el curso 2019-2010.