Buscador

Found 172830 result(s)
Found 17283 page(s)

BITECA. Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears. Arxius i Biblioteques valencianes

 • Avenoza, Gemma
 • Soriano, Lourdes
Els darrers cinquanta anys han vist l'ascensió i la consolidació de les noves tecnologies de la informació, que han dominat la quotidianitat, tant que a hores d'ara una de les diferències més notòries entre la població als països desenvolupats no se situa en l'àmbit d'alfabetitzats vs. àgrafs (ja que molts dels alfabetitzats són en realitat àgrafs) sinó en la distinció entre natius digitals i immigrants digitals (Prensky 2001). I aquesta distinció afecta tots els camps de la vida i la cultura. Tots els àmbits del saber estan immersos per bé o per mal en la cultura digital.
Project:


‘In the Republic of Hapinness’, o, La hipertròfia del jo : una paròdia del narcissisme en la societat tardo-capitalista, segons Martin Crimp

 • Méndez Panadés, Albert
The play In the Republic of Happiness by Martin Crimp (2012) begins with the unwelcome arrival of Uncle Bob, in the middle of a family’s Christmas lunch. He is the bearer of a confusing message, on which the play subsequently revolves; this message parodies ferociously one of the most predominant discourses in current capitalistic ideology: narcissistic individualism. This dissertation intends to analyse the notion of parody in order to contextualize it within Crimp’s dramaturgical gesture. At the same time this notion articulates the analysis of narcissism, and consequently, of the collapse of socialization, both seen though Gilles Lipovetsky’s insightful research. Both perspectives, the aesthetic and the philosophical, are complementary and lead to an ethical turn, which is inherent in contemporary British drama., L’obra In the Republic of Happiness (2012) de Martin Crimp comença amb l’arribada inesperada de l’Uncle Bob enmig d’un àpat familiar nadalenc, portador d’un enrevessat missatge, a partir del qual l’obra gira i parodia feroçment un dels discursos predominants de la ideologia capitalista actual: l’individualisme narcisista. En aquest estudi es pretén analitzar la noció de paròdia a fi de contextualitzar-la amb el gest dramatúrgic crimpià, alhora que aquesta s’articula amb l’anàlisi del narcisisme i, conseqüentment, l’ensorrament de la socialització a partir de l’atent anàlisi de Gilles Lipovetsky. Ambdues perspectives, l’estètica i la filosòfica, es complementen mútuament per tal de donar pas al gir ètic del drama britànic contemporani., La obra In the Republic of Happiness (2012) de Martin Crimp empieza con la llegada inesperada de Uncle Bob en medio de una comida familiar en Navidad, como portador de un mensaje embrollado, a partir del cual la obra gira y parodia ferozmente uno de los discursos predominantes de la ideología capitalista actual: el individualismo narcisista. En este estudio se pretende analizar la noción de parodia a fin de contextualizarla en el gesto dramatúrgico crimpiano, a la vez que esta se articula con el análisis del narcisismo y, consecuentemente, el desmoronamiento de la sociabilización mediante el atento análisis de Gilles Lipovetsky. Ambas perspectivas, tanto la estética como la filosófica, se complementan mutuamente para dar paso al giro ético que se produce en el drama británico contemporáneo.
Project:


Synergus brevis (Weld, 1962), una nova sinonímia de S. mexicanus Gillette, 1896 (Hym., Cynipidae: Synergini)

 • Pujade, Juli, 1960-
 • Lobato Vila, Irene
Espècie originalment descrita en el gènere Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer, 1910, atès que tenia la cel·la radial oberta (Weld, 1926), ha estat recentment transferida al gènere Synergus Hartig, 1840 per Schwéger et al. (2015).
Project:


Consideracions sobre la crítica literària catalana. Diàleg entre un crític estranger i el seu geni familiar

 • Ardolino, Francesco
En sortir de la biblioteca, el crític estranger va anar a l'estany i hi va llançar còdols, per fer-los rebotar. No hi havia ningú amb qui parlar de dèus antics ni de noves divinitats i va recordar els sopars amb uns escriptors, els cafès amb una poeta i les argúcies d'algun acadèmic. Amb tot, no va mirar-se a l'aigua, sinó que va ordenar les seves obsessions com si fossin el producte d'una nova conversa. I potser ho són.
Project:


Valor de la procalcitonina com a marcador pronòstic en el pacient politraumàtic en una unitat de cures intensives pediàtriques, Valor de la procalcitonina como marcador pronóstico en el paciente politraumático, en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, The value of procalcitonin as a prognostic indicator in polytraumatized patients in a pediatric critical care unit

 • Sardà Sánchez, Marta
 • Triviño, Miriam
 • Vila, David
 • Cambra Lasaosa, Francisco José
 • Jordán García, Iolanda
Fonament. El politraumatisme (PT) greu té una morbimortalitat elevada. La procalcitonina PCT) podria ser útil com a indicador pronòstic. Objectiu. Definir els nivells de PCT en el pacient poli-traumàtic (PPT) i la seva implicació pronòstica. Mètode. Estudi prospectiu observacional. Criteris d'inclusió: pacients menors de 16 anys, ingressats per PT en una unitat de cures intensives pediàtrica (UCIP), amb determinació de PCT a l'ingrés i al cap de 24-48 hores. Període d'estudi: novembre del 2009 - novembre del 2011. Tractament esta- dístic mitjançant el paquet SPSS® versió 17.0. Resultats. De seixanta-set pacients amb politraumatisme, vint complien criteris. La mitjana d'edat era de 13,6 ± 4,2 anys i 19 (95%) eren homes. La puntuació del Pediatric Risk of Mortality Score Index (PRISM-III) era de 9,8 ± 7,38 i l'Índex de Trauma Pediàtric (ITP) de 5,5 ± 2,08. Els nivells mitjans de PCT a les 24 hores eren de 7,67 ± 18,05 ng/ml. Es van diagnosticar vuit casos d'infecció bacteriana. Cap pacient va ser èxitus. La PCT es va correlacionar amb la puntuació PRISM-III (R 0,6; p = 0,048). Els nivells mitjans de PCT eren significativament superiors en el grup que va necessitar ventilació mecànica respecte als que no en van necessitar(p = 0,046) i en el grup de pacients infectats (p = 0,039). Es va objectivar una tendència a la correlació entre els valors mitjans de PCT a l'ingrés i els dies d'ingrés (R 0,393, p = 0,1). Conclusions. Els valors de la PCT van ser elevats, per la freqüència de la complicació bacteriana en els PPT. La PCT podria ser útil com a factor pronòstic.
Project:


Persona i Nacionalisme

 • Segura Ferrer, Pere
El debat sobre nacionalisme sembla prendre relleu i actualitat. Amb la desaparició dels condicionaments igualitaris a l'est d'Europa, ha tingut lloc un ressorgiment dels diferents pobles amb les seves reivindicacions. Les nacions sense Estat, en el nostre àmbit reclamen una Europa dels Pobles.
Project:


Religiositat i religió: de tornada de l'alienació

 • Nello Figa, Antoni
Al llarg d'aquest article, l'autor realitza una anàlisi antropològica de la dimensió religiosa de la persona humana, distingint els conceptes de religiositat i religió.
Project:


Els parcs afavoreixen la maduració cognitiva

 • Bueno i Torrens, David, 1965-
El desenvolupament mental dels infants es veu influenciat per l'ambient on creixen i s'eduquen. Hi ha dades que indiquen que la presència d'espais verds pot millorar-ne el desenvolupament cognitiu, però fins ara no s'havia fet cap estudi que avalués aquesta qüestió amb perspectiva temporal, és a dir, des del naixement. Un equip de recerca encapçalat pels investigadors Jordi Sunyer, Ferran Ballester i Jesús Ibarlueza, d'unes quantes universitats i centres de recerca catalans, espanyols, holandesos i italians, ha avaluat l'efecte dels espais verds sobre la maduració de la capacitat de mantenir l'atenció durant l'educació infantil i l'inici de la primària. Els resultats, que han publicat a la revista Environmental Health Perspectives, indiquen que els infants que viuen des del naixement en indrets amb espais verds obtenen més bons resultats en proves que avaluen la capacitat de mantenir l'atenció focalitzada, cosa que hauria de ser tinguda en compte quan s'estableixen polítiques municipals d'ordenació territorial.
Project:


L'humor com a antídot

 • Bueno i Torrens, David, 1965-
Fa uns dies, coincidint casualment amb l'estrena a TV3 del programa De bon humor -amb el qual he tingut el plaer de col·laborar amb unes càpsules científiques sobre aspectes neurològics, psicològics, antropològics, sociològics i evolutius del riure i l'humor-, vaig trobar un dossier sobre els Pallapupas, que fan passar bones estones als infants hospitalitzats. Hi havia una entrevista on deien: 'L'equip sanitari cura el mal d'una manera, i nosaltres, d'una altra.' És cert que riure i estar de bon humor afavoreixen la salut? Hi ha força bibliografia especialitzada sobre el tema, i en tots els casos la conclusió és clara: riure és bo per a la salut física i mental. Pel que fa al cervell, a més, l'humor i la capacitat de riure s'associen a xarxes neurals de creativitat i resiliència.
Project:


La ciència oberta afavoreix la innovació

 • Canela Campos, Enric I.
El context polític no és l'adient, però convindria que en el moment que recuperem la llibertat política adoptem mesures per garantir que els nostres científics puguin pagar les publicacions i que tinguin accés a tota la bibliografia. L'economia del coneixement requereix que aquestes eines estiguin a l'abast de la comunitat científica [...]
Project:


Advanced search