Found 4941 result(s)
Found 50 page(s)

LA CONSTRUCCIÓ DISCURSIVA DEL TERRORISTA BASC, THE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE BASQUE TERRORIST, LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DEL TERRORISTA VASCO, TERRORISTA EUSKALDUNAREN ERAIKUNTZA DISKURTSIBOA

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Atutxa Ordeñana, Ibai

Aquest article tracta de proporcionar algunes claus per intentar entendre la construcció de l'Estat espanyol i la del terrorista basc proscrit. Els discursos institucionals de l'Estat, com ara el plan ZEN (1983), l'anàlisi d'Ararteko (2009) o la pàgina web antiterrorista de l'Ertzaintza (2011) esdevenen eines indispensables per a la construcció de la comunitat. Aquests textos porten a una interpretació de la disciplina, el poder sobirà i l'administració…, This article attempts to provide some keynotes in trying to understand the construction of the Spanish State and it's Basque terrorist outlaw. The Nation State's institutional discourses such as the ZEN plan (1983), Ararteko's analysis (2009) or Ertzaintza's antiterrorist website (2011) become indispensable tools for the community's construction. These texts lead to an interpretation of discipline, sovereign power and governmental management through the subjec(tifica)…, Este artículo trata de proporcionar algunas claves en un intento de comprender la construcción del Estado Español y del terrorismo Vasco al margen de la ley. Los discursos institucionales como el plan ZEN (1983), el análisis de Ararteko (2009) o la página web antiterrorista de la Ertzaintza (2011) se convierten en herramientas imprescindibles para la construcción de la comunidad. Estos textos nos conducen a una interpretación de la disciplina, del poder soberano y la gestión gubernamental a…, Artikulu honek Estatu espainiarra eta horren legez kanpoko euskal terroristaren irudiaren eraikuntzari buruzko alderdi esanguratsu batzuk landu nahi ditu. ZEN plana (1983), Arartekoren analisiak (2009), edota Ertzaintzaren web antiterrorista (2011) bezalako Estatu nazioaren diskurtso ofizialak ezinbesteko egingo dira komunitatearen eraikuntzarako. Testu horiek diziplina, botere subiranoa eta kudeaketa gobernamentalaren analisira garamtzate. Triangelu horrek legez kanpokoa homo sacer gisara…LA INTIMITAT, AQUELLA BOMBA, THAT BOMBSHELL CALLED INTIMACY, LA INTIMIDAD, ESA BOMBA, INTIMITATEA, ZARTAGAILU

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Borda, Itxaro

Les diverses ideologies que conflueixen a Euskal Herria —el jansenisme, la lluita armada i la bèstia-mercantil del neoliberalisme d’avui dia— no han deixat gaire espai a la dona. He estudiat les obres de Leire Bilbao, els escrits de Miren Agur Meabe i el poemari d’Ana Urkiza; entre les narradores Katixa Agirre, la donapauletarra Beatriz Urruspil i Eider Rodríguez, així com Bi marra arrosa de Jasone Osoro, que pot llegir-se com un reportatge. La intimitat dels textos de les escriptores resulta…, The different ideologies ―Jansenism, armed struggle, and the current monstrous neoliberal market― that have had an influence on the Basque Country, did not left much space to women. For that reason I analyzed the works of different authors (Leire Bilbao, Miren Agur Meabe and Ana Urkiza, Katixa Agirre, Beatriz Urruspil, and Eider Rodriguez), as well as Jasone Osoro’s report Bi marra arrosa. The sense of intimacy in the writing of these women is terrifying. It becomes the last place left to…, Las diversas ideologías que confluyen en Euskal Herria –el jansenismo, la lucha armada y la bestia-mercantil del neoliberalismo de hoy en día– no han dejado mucho espacio a la mujer. He estudiado las obras de Leire Bilbao, los escritos de Miren Agur Meabe y el poemario de Ana Urkiza; entre las narrradoras Katixa Agirre, la donapauletarra Beatriz Urruspil y Eider Rodríguez, así como Bi marra arrosa de Jasone Osoro, que puede leerse como un reportaje. La intimidad de los textos de las escritoras…, Euskal Herrian eragin duten ideologia ezberdinek –jansenismoa, borroka armatua eta gaurko merkatu-piztia itxurekiko neoliberalismoa– ez diote toki askorik utzi emakumeari. Horregatik aztertu ditut Leire Bilbaoren obrak, Miren Agur Meaberen lanak eta Ana Urkizaren poemategia; narratzaileen artean Katixa Agirre, Beatriz Urruspil donapauletarra eta Eider Rodriguez, bai eta erreportaje antzera irakurtzen ahal dugun Jasone Osororen Bi marra arrosa delakoa. Emazte idazleon testuetako intimitatea…L’EVOLUCIÓ ROMANCERA DEL SUBJECTE BASC: NEGOCIACIONS LITERÀRIES I IDEOLÒGIQUES ENTRE L’ESTRATÈGIA DE LA DIFERENCIACIÓ I EL DESIG D’HOMOLOGACIÓ, THE NOVELISTIC EVOLUTION OF THE BASQUE SUBJECT: LITERARY-IDEOLOGICAL NEGOTIATIONS BETWEEN THE DESIRE FOR DIFFERENTIATION AND THE SEARCH FOR RECOGNITION, LA EVOLUCIÓN ROMANESCA DEL SUJETO VASCO: NEGOCIACIONES LITERARIO-IDEOLÓGICAS ENTRE LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN Y EL DESEO DE HOMOLOGACIÓN, EUSKAL SUBJEKTUAREN BILAKAERA ERROMANESKOA: DESBERDINTZE ESTRATEGIAREN ETA HOMOLOGAZIO NAHIAREN ARTEKO NEGOZIAKETA LITERARIO-IDEOLOGIKOAK

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Apalategi, Ur

El que es vol explorar en aquest article és l’evolució romancera del subjecte que es pensa a si mateix com a basc, des de la seva aparició textual, a l’Edat Mitjana tardana, fins avui en dia. Es vol posar al descobert la funcionalitat de la identitat nacional, fent una lectura ideològica de la producció literària i una lectura literària de la ideologia política. Darrera l’essencialisme romàntic, l’anti-essencialisme modern i tots els esforços de combinar o superar aquestes dues formules hi ha,…, The goal of this article is to study the fictional evolution of the subject who thinks himself Basque, from its appearance in the late Middle Ages to the present day. In making an ideological reading of literary production, and a literary reading of political ideology, we wish to highlight the functional nature of national identity. Behind romantic essentialism, modern anti-essentialism, and every attempt to overcome or combine these two formulas, we eventually find a pragmatic player with a…, Este artículo pretende explorar la evolución romanesca del sujeto que se considera a sí mismo vasco, desde sus primeras apariciones en la tardía Edad Media hasta la actualidad. A partir de una lectura ideológica de la producción literaria, y llevando a cabo una lectura literaria de la ideología política, quiere ponerse de manifiesto la funcionalidad de la identidad nacional. Al fin y al cabo, tras el esencialismo romántico, el antiesencialismo moderno y todos los intentos de combinación o…, Bere burua euskaldun gisa pentsatzen duen subjektuaren bilakaera erromaneskoa da artikulu honek esploratu gogo duena, bere agerpen testualetik, Erdi Aro berantiarrean, egundaino. Ekoizpen literarioa ideologikoki irakurriz, eta ideologia politikoaren irakurketa literarioa burutuz, nortasun nazionalaren funtzionaltasuna ezarri nahi da agerian. Esentzialismo erromantikoaren, anti-esentzialismo modernoaren nahiz bi formula horien arteko konbinaketa ala gainditze ahalegin guztien atzean, finean,…ENTRE HARRI ETA HERRI I ETIOPIA: LA MODERNITAT EN LA POESIA BASCA, BETWEEN HARRI ETA HERRI AND ETIOPIA: MODERNITY IN BASQUE POETRY, ENTRE HARRI ETA HERRI Y ETIOPIA: LA MODERNIDAD EN LA POESÍA VASCA, HARRI ETA HERRI ETA ETIOPIA ARTEAN: MODERNITATEA EUSKAL POESIAN

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Sarasola, Beñat

L’objectiu d’aquest article és presentar una nova periodització i conceptualització al voltant de la modernitat de la poesia basca. Enfront de les teories utilitzades fins ara, s’hi defensa que la modernitat poètica va ser creada i materialitzada per la generació següent a Gabriel Aresti. Així, s’hi exposarà el camí recorregut entre el contemporani d’Aresti, Mikel Lasa, fins a l’obra Etiopia de Bernardo Atxaga, és a dir, el període durant el qual es va completar aquesta modernitat. En aquest…, The main aim of this paper is to propose a new periodization and a new conceptualization of modernity within Basque poetry. In contrast with other theories, it defends that poetic modernity was set up and established by the generation right after Gabriel Aresti’s. Thus, it will analyze the path that runs from Aresti ́s contemporary poet Mikel Lasa to Bernardo Atxaga’s Etiopia, that is to say, the period of modernity’s development. Apart from the already mentioned, the contemporaneous poetic…, El objetivo de este artículo es presentar una nueva periodización y conceptualización en torno a la modernidad de la poesía vasca. Frente a las teorías utilizadas hasta ahora, se defiende que la modernidad poética fue creada y materializada por la generación siguiente a Gabriel Aresti. Así, se expondrá el camino recorrido entre el contemporáneo de Aresti, Mikel Lasa, hasta la obra Etiopia de Bernardo Atxaga, es decir, el periodo durante el cual se completó dicha modernidad. En ese sentido,…, Artikulu honen xedea euskal poesiako modernitatearen inguruko periodizazio eta kontzeptualizazio berri bat ematea da. Orain arteko teorien aldean, modernitate poetikoa Gabriel Arestiren ondorengo belaunaldiak eratu eta gorpuztu zuela defendatzen da. Gisa honetan, Arestiren garaikidea den Mikel Lasatik Bernardo Atxagaren Etiopiarainoko ibilbidea azalduko da, aipatu modernitatearen osatzea den denbora tartea alegia. Hala, aipatutakoez gain, Ibon Sarasola, JosAnton Artze «Hartzabal», Amaia Lasa,…LA SOLEDAT A L’OBRA D’ITXARO BORDA, SOLITUDE IN THE WORK OF ITXARO BORDA, LA SOLEDAD EN LA OBRA DE ITXARO BORDA, BAKARTASUNA ITXARO BORDAREN OBRAN

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Dolhare, Katixa

La soledat és un dels temes més recurrents que es presenten als escrits d’Itxaro Borda. Donat que es tracta d’un tema complex i que s’aborda des de diferents punts de vista a l’obra d’Itxaro Borda, considerem imprescindible localitzar aquesta noció dins de la història de la literatura occidental, per tal de poder entendre amb més precisió en què es basa la modernitat de l’obra que ens interessa. Analitzarem a continuació de quina manera paradoxal es presenta la soledat als llibres d’Itxaro…, Solitude is one of the most obvious subjects in Itxaro Borda’s works. Since it is a complex theme that takes different forms in her writings, we will first situate the notion in Western literature, in order to better understand the basis of Itxaro Borda’s modernity. Then, we will study the different and paradoxical aspects of solitude in the author’s books, and underline which problems related to expression are linked to that subject. Finally, following our thoughts about solitude in Itxaro…, La soledad es uno de los temas más recurrentes que se presentan en los escritos de Itxaro Borda. Puesto que se trata de un tema complejo y que se aborda desde distintos puntos de vista en la obra de Itxaro Borda, consideramos imprescindible localizar dicha noción en la historia de la literatura occidental, a fin de poder entender con mayor precisión en qué se basa la modernidad de la obra que nos interesa. Analizaremos a continuación de qué manera paradójica se presenta la soledad en los libros…, Bakartasuna da Itxaro Bordaren idazlanetan agertzen den gai nabarmenetarik bat. Gai hori konplexua izanez eta era ezberdinetan azaltzen denez Itxaro Bordaren obran, lehenik nozio hori Mendebaldeko literaturaren historian kokatuko dugu, hobeki ulertzeko interesatzen zaigun obraren modernitatea zertan datzan. Aztertuko dugu ondotik bakartasuna zein manera paradoxikotan agertzen den Itxaro Bordaren liburuetan, bai eta gai horri lotuak zaizkion adierazpide arazoak azpimarratuko ere. Azkenik, beti…Un estudio en la educación primaria y secundaria obligatoria (6º, 7º y 8º de EGB) de Andalucía, Cantabria y Galicia

Repositorio: Re-Unir: Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
Repetto Talavera, Elvira

Nowadays, it is more and more frequent to find research on metacognitive strategies. In this article we present an experimental study about the student significative gains on some pedagogical and cognitive variables after implementing, the Repetto's Metacognitive Reading comprehension program (OMECOL). After reviewing some of the main theoretical foundations, we centre our attention on the description of strategies for promoting reading comprehension and on the MANCOVA student gains on…La tolerancia y la defensa entusiasta de la verdad

Repositorio: Re-Unir: Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
López Quintás, Alfonso

The author maintains that a tolerant person is not like a "permissive" one, a person that is indifferent to values and truth. Defending truth doesn't mean being dogmatic or intolerant. Defending something means that one is convinced of having found the truth, but not the whole truth, and so s/he is in the best attitude to collaborate with other people -even if s/he doesn't agree with them- in order to complete his/her view. This collaboration is a "reversible experience…, El autor sostiene que una persona tolerante no es sencillamente una persona permisiva, indiferente a los valores y a la verdad. Defender la verdad no significa ser dogmático o intolerante. Defender algo significa estar convencido de haber hallado la verdad, pero no toda la verdad; por eso está bien dispuesto a colaborar con otras personas —incluso las que sostienen puntos de vista distintos— en orden a enriquecer sus opiniones. Esta colaboración es una “experiencia reversible”, una especie de…La temática de la motivación en el neoconductismo contemporáneo: locus de control y teoría de la atribución

Repositorio: Re-Unir: Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
Emilia Difabio, Hilda

La revisión de las publicaciones psicopedagógicas contemporáneas evidencia que el estudio de los aspectos cognoscitivos del aprendizaje se lleva a cabo desde la Psicología cognitiva y desde la Epistemología genética, mientras que los aspectos no cognoscitivos, los factores afectivo-volitivos, se abordan desde el neoconductismo. La temática de la motivación para el aprendizaje da lugar a investigaciones enmarcadas en los siguientes conceptos-claves: locus de control y modelo atribucional;…El regalismo jansenista, los obispos ilustrados y San Carlos Borromeo, factores del desarrollo y configuracion de los seminarios en el S. XVIII, The jansenist regalism, enlightened bishops adn saint charles borromeo, factors which lead to the developement and configuration of seminaries in the 18th century

Repositorio: Re-Unir: Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
Vergara, Javier

In the second half of the 18th century, the seminaries in Spain experienced a new configuration and development. Regalism, juridical jansenism, enlightened catolicism of the bishops and Saint Charles Borromeo were the most significant factors for this expansion and renewal. Jansenist regalism was a clear consecuence of civil autorities interference in the ecclesiastical formation. The enlightened catolicism of the bishops made them channel this jansenist interference into the creation of new…, En la segunda mitad del siglo XVIII se asiste a una proliferación de los seminarios y a un cambio cualitativo en su configuración con respecto a épocas precedentes. Para poder entender este cambio y su naturaleza, es necesario acudir al contexto político, religioso y pedagógico que influyó en el gobierno de los Borbones y particularmente en el gobierno de Carlos III. Varios son los factores que condicionan y posibilitan ese cambio. Sin embargo, por su influencia más directa, destacan…La cobertura periodística de los incendios de Galicia y Portugal de octubre de 2017: un análisis de la información de emergencia de diarios portugueses, españoles y gallegos, The journalistic coverage of the wildfires in Galicia and Portugal in 2017: an analysis of the information of the emergence in Portuguese, Spanish, and Galician newspapers

Repositorio: Re-Unir: Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
Pérez Pereiro, Marta, Chaparro-Domínguez, María Ángeles (1), Campo Lozano, Jesús Díaz del (1)

The wildfires that affected Galicia and Portugal in October the 15th and 16th of 2017 were a challenge for the media coverage, which should offer a useful information for the citizens in an emergency situation as part of its mission of public service. This paper analyzes the informative coverage of six Portuguese, Galician and Spanish newspapers during the days of the crisis in order to highlight the observance of the suggestions that the Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia […, Los incendios que afectaron a Galicia y a Portugal durante los días 15 y 16 de octubre de 2017 supusieron un desafío para la cobertura de los medios de comunicación que, en su misión de servicio público, han de ofrecer una información útil para los ciudadanos en situaciones de emergencia. Este trabajo analiza el tratamiento informativo de seis diarios portugueses, gallegos y españoles durante los días de la crisis para descubrir el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que el Colexio…Dos ejemplos de diseños experimentales sobre un programa de perfeccionamiento de profesores

Repositorio: Re-Unir: Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
Vázquez Gómez, Gonzalo

Los estudios que presento aquí están entresacados de un programa de perfeccionamiento para profesores titulado «Experiencias de investigación activa en el proceso educativo» realizado en el I.C.E. de la Universidad de Navarra en los años 1973 y 1974. Dicho programa tiene como uno de sus objetivos principales el de «capacitar a los profesores para que lleven a cabo la programación, el desarrollo y la evaluación de un proyecto de investigación activa». Dentro de las actividades del programa, en…La comunicación y la amistad: limites y problemas

Repositorio: Re-Unir: Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
Nogales, María, Vico, Mercedes

“Comunicación y amistad” es uno de los temas que siempre nos han preocupado dentro del campo de las Ciencias de la Educación. Habida cuenta de que la amistad y la comunicación son dos realidades íntimamente relacionadas con la convivencia, y dado que esta convivencia es uno de los elementos fundamentales dentro del transcurrir diario de las Residencias Universitarias, es por ello y por lo que anteriormente dijimos, por lo que hemos concretado el tema poniéndolo en relación con el espíritu…Desanbiguazio morfologikoa, azterketa sintaktikoaren lehen urratsak eta aplikazioak murriztapen gramatikaren eredu konputazionala jarraituz.Desambigución morfológica, primeros pasos en el análisis sintáctico y aplicaciones siguiendo el modelo computacional constrain grammar

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Aduriz, Itziar, Arriola, José María, Díaz de Ilarraza Sánchez, Arantza

Artikulu honen bidez, Constraint Grammar, (CG) (Murriztapen Gramatika) izeneko formalismo sintaktikoa aurkeztu nahi da; bere oinarriak eta helburuak zein diren azaldu, eta batez ere, euskararen tratamendu sintaktiko automatikoari ekiteko oinarri gisa formalismo hau aplikatzeko egindako urratsak. Horrez gain, Euskal Hiztegiko (EH) aditzen adibideak aztertzeko egindako analisi sintaktikoa deskribatuko dugu. Analisi hori egiteko euskararako garatu dugun Murriztapen Gramatika hartu da abiapuntutzat…Euskarazko anafora pronominala: ikuspuntu konputazionala eta corpus baten garapena, Pronominal Anaphora in Basque: computational point of view and the development of a corpus

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Aduriz, Itziar, Ceberio, Klara, Díaz de Ilarraza Sánchez, Arantza

This paper describes the process of annotating pronominal anaphor in a corpus of Basque which consists of 54.000 words. Our aim is to use this annotation as a basis for later computational processing. The linguistic study carried out and the criteria defined for the tagging process are also presented in the paperTeknologia garatzeko estrategiak baliabide urriko hizkuntzetarako: euskararen eta ixa taldearen adibidea

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Aduriz, Itziar, Alegria, Iñaki, Artola, Xabier, Díaz de Ilarraza Sánchez, Arantza, Sarasola, Kepa

El artículo comienza presentando varios datos que muestran la situación de la lengua vasca, y a continuación proponiendo una clasificación para las lenguas del mundo según sea su presencia en Internet y en la tecnología de la lengua. El cuerpo del artículo presenta el trabajo hecho por el grupo Ixa en el campo del procesamiento automático del euskara, identificando sus siete hitos principales y describiendo la estrategia que ha guiado este desarrollo. Se plantea que esta estrategia puede servir…Graphene mechanical resonators coupled to superconducting microwave cavities

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Weber, Peter

In recent years, mechanical resonators based on graphene have attracted considerable interest as nanoelectromechanical systems (NEMS). Graphene NEMSs allow for exceptional properties such as high mechanical strength, high frequencies and quality factors, tunable mechanical properties, and ultra-low mass. As a consequence, these systems are promising to investigate motion in the quantum regime, probe rich nonlinear phenomena, sense minuscule masses and forces, and study surface science. However…, Durante los últimos años resonadores mecánicos basados en grafeno han atraído un considerable interés como sistemas nanoelectromecánicos (NEMS). Los NEMS de grafeno permiten excepcionales propiedades como una gran estabilidad mecánica, altas frecuencias de resonancia y factores de calidad, propiedades mecánicas ajustables y masas muy pequeñas. Como consecuencia, estos sistemas son buenos candidatos para investigar el movimiento mecánico en el régimen cuántico, indagar varios fenómenos no…Multidisciplinary approach for recombinant protein production bioprocess design with classic and novel expression systems in Pichia pastoris

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Garrigós Martínez, Javier

La present tesi doctoral es centra en la caracterització de sistemes d’expressió utilitzats per a la producció de proteïnes recombinants (RPP) en el llevat metilotròfic Pichia pastoris. Al llarg de tot aquest treball s’integren els resultats de diferents camps -enginyeria de bioprocessos i regulació génica- per tal d’ampliar la informació sobre els sistemes d’expressió analitzats i, així, reduir la incertesa a l’dissenyar un bioprocés RPP. En el primer capítol de la tesi, s’estudia el sistema…, La presente tesis doctoral se centra en la caracterización de sistemas de expresión utilizados para la producción de proteínas recombinantes (RPP) en la levadura metilotrófica Pichia pastoris. A lo largo de todo este trabajo se integran los resultados de diferentes campos —ingeniería de bioprocesos y regulación génica— con el fin de ampliar la información sobre los sistemas de expresión analizados y, así, reducir la incertidumbre al diseñar un bioproceso RPP. En el primer capítulo de la tesis…, The present thesis is focused on the characterization of alternative expression systems used for recombinant protein production (RPP) in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. Over this whole work, the integration of results from different fields —bioprocess engineering and gene regulation— is attempted in order to fill the gaps that frequently come up when designing a RPP bioprocess. In the first chapter of the thesis, the classical PAOX1-based expression system is thoroughly studied.…, Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en BiotecnologiaThe Long-Term Clinical and Functional Course of Borderline Personality Disorder. Evolución clínica y funcional del trastorno límite de personalidad a largo plazo

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Álvarez Tomás, Irene

The present thesis aims to extend our knowledge on the long-term clinical and functional course of borderline personality disorder (BPD) and explore potential predictors of several long-term outcomes. To this end, we conducted a 10-year prospective study in a Spanish sample of BPD patients and, afterwards, we carried out a systematic review and meta-analysis of prospective studies that had followed BPD clinical samples over five years and beyond, which included our previous follow-up study. At…, El propósito de la presente tesis doctoral es profundizar en el conocimiento de la evolución a largo plazo del trastorno límite de personalidad (TLP), atendiendo tanto a variables psicopatológicas como de funcionamiento social y calidad de vida, y explorar los efectos de diversos predictores en dicha evolución. Para ello, se llevó a cabo primeramente un estudio prospectivo a 10 años en una muestra clínica española de pacientes con TLP. En el seguimiento a 10 años, más de la mitad de los…Síntesis de triazoles derivados del indol catalizada por nanopartículas de cobre soportadas

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Stabile, S. A., Vitale, C. A., Rodríguez-Franco, María Isabel

Introducción. En nuestro grupo de investigación se han desarrollado catalizadores basados en nanopartículas de cobre (NPsCu) para llevar a cabo la reacción de cicloadición 1,3-dipolar entre azidas y alquinos terminales.1 En el presente trabajo se sintetizaron dos familias de triazoles derivados de indol empleando NPsCu/C como catalizador de la reacción de cicloadición. Las condiciones de reacción empleadas demostraron ser tolerantes a diversas funcionalidades y grupos protectores sobre el indol…Justo Garate euskal erbesteratua Argentinan: medikuntza, historia eta itzulpengintza, Medicina, historia y traducción en la obra de Justo Garate, exilado vasco en Argentina

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Arrizabalaga, Jon

[ES] En este trabajo el autor profundiza en la biografía de Justo Gárate Arriola (1900-1994) que, como la de tantos otros médicos y científicos de su generación, se rompió con el estallido de la Guerra Civil. Afortunadamente, Garate fue capaz de integrarse pronto y plenamente en Argentina hasta convertirla en una "segunda patria", donde prosiguió hasta el final de sus días una fecunda carrera profesional interrumpida por la tragedia de la guerra. Su actitud ante el exilio contrasta…, [EU] Lan honetan Justo Gárate Arriolaren (1900-1994) biografian sakontzen du egileak, hau da, bere belaunaldiko beste mediku eta zientzialari batzuen antzera, Gerra Zibilaren agerraldiarekin moztu zen. Zorionez, Garate laster eta erabat integratu ahal izan zen Argentinan "bigarren aberria" bihurtu zen arte, non egunen amaiera arte gerraren tragediak eten zuen ibilbide oparoa jarraitu zuen. Erbesteratzearen aurkako jarrera "euskal komunitateko atzerritar gehienen" aldean…, Peer reviewedZientzia eskola egutegia 2021 (EUS)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Toral, Pablo G., García Doval, Fátima M., Della Badia, Antonella, ALLA (Secretaría Téunica de l'Academia de la Llingua Asturiana), Marcos Cordero, Benita, Rodríguez Ros, Pablo, Ribot Lacosta, Llúcia, Fernández-Bayo, Jesús D., Valldecabres, Ainhoa, Mosquera Carregal, Xesús M., Naya Riveiro, M. Cristina, Herrador, Manuel F., Macho Stadler, Marta, Unidad de Cultura Científica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Hervás, Gonzalo, Frutos, Pilar

El proyecto “Calendario Científico Escolar 2021” ha consistido en la elaboración de un calendario dirigido al alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria. Cada día se ha recogido un aniversario científico o tecnológico como, por ejemplo, nacimientos de personas de estos ámbitos o conmemoraciones de hallazgos destacables. Además, el calendario se acompaña de una guía didáctica con orientaciones para el aprovechamiento educativo transversal del calendario en las clases, incluyendo…, Proyecto FECYT - FTC-2019-15288, Peer reviewedZibak: betiko jostailuak fisikaren ikuspegitik

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Zabala, Nerea

{EU]: Zibak jostailu fisikoen modura aztertuko dira lan honetan. Mundu zabalean mota desberdinetako/askotako zibak erabili dira historian zehar. Hala ere, Fisikaren ikuspegitik XIX. mendean egin ziren lehenengo azterketa kuantitatiboak zibaren higiduraren inguruan. Egun, haurren jostailuen artean, oraindik ere, leku garrantzitsua hartzen dute zibek eta literaturari begiratu azkar bat ematea nahikoa da konturatzeko fisikariak liluratura segitzen dutela zibaren alderdi askorekin. Lan honetan ziba…, Peer reviewedNatusfera

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
CSIC-UAB-UB-IEC - Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Gbif.es

Web temática.-- Propósito: divulgativo.-- Estado del proyecto: activo.-- Fecha de la consulta: 2021-01-15.-- Contiene una app para dispositivos móviles., Natusfera ofrece un lugar para registrar y organizar observaciones de la naturaleza, conocer a otros entusiastas y aprender sobre el mundo natural. Promueve la participación de una amplia variedad de interesados como excursionistas, guías de naturaleza, cazadores, aficionados a las aves, recolectores de hongos, técnicos de espacios naturales, ecologistas, alumnos, maestros, pescadores, etc. Sus objetivos son crear conciencia en las comunidades y conocer el mundo natural y su biodiversidad para…, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología; Obra Social La Caixa; el Real Jardín Botánico-CSIC a través del Nodo Nacional de Biodiversidad en España, GBIF.ES y el Instituto de Ciencias del Mar., Natusfera.-- Observaciones.-- Especies.-- Proyectos.-- Lugares.-- Guías.-- Personas, Peer reviewedZientzia eskola egutegia 2020

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Toral, Pablo G., García Doval, Fátima M., Della Badia, Antonella, ALLA (Secretaría Téunica de l'Academia de la Llingua Asturiana), Molina Oliver, Vincenç, Mosquera Carregal, Xesús M., Naya Riveiro, M. Cristina, Herrador, Manuel F., Macho Stadler, Marta, IGME (Unidad de Cultura Científica del Instituto Geológico y Minero de España), Belitou, Mónica, Gabriel Secara, Daniel, Marcos Cordero, Benita, Frutos, Pilar, Hervás, Gonzalo

El proyecto “Calendario Científico Escolar” ha consistido en la elaboración de un calendario dirigido al alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria. Cada día se ha recogido un aniversario científico o tecnológico como, por ejemplo, nacimientos de personas de estos ámbitos o conmemoraciones de hallazgos destacables. Además, el calendario se acompaña de una guía didáctica con orientaciones para el aprovechamiento educativo transversal del calendario en las clases, incluyendo…, Proyecto FECYT - FCT-2018-13166, Peer reviewedEffects of Zinc exposure on life history traits and oxidative stress in native and invasive brine shrimps

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Pais-Costa, Antónia Juliana, Varó, Inmaculada, Martínez-Haro, Mónica, Almeida Vinagre, Pedro, Sánchez, Marta I.

Trabajo presentado en el 31st European Society of Comparative Biochemistry and Physiology Congress (ESCBPC), celebrado en Oporto (Portugal), del 9 al 12 de septiembre de 2018, European native species Artemia parthenogenetica (AP) and A. salina are endangered owing, mostly, to the competitive exclusion by the exotic species A. franciscana (AF). In this work, we investigate the response of natural populations of AP and AF from localities in southern Spain to real field zinc (Zn) concentrations. For this purpose, we carried chronic toxicity tests and measured mortality and growth rate (for 21 days) and reproductive performance (after 21 days). We also measured the…, Peer reviewedLos grandes retos de Luis Planas en el Ministerio de Agricultura

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Moyano Estrada, Eduardo

Cuando se produce la formación de un nuevo Gobierno, se les suele prestar más atención mediática a los cambios que a las continuidades. El nombramiento de nuevos ministros es siempre más noticiable que la continuidad de otros en sus mismas responsabilidades. En el caso del gobierno presidido por Pedro Sánchez, es lógica la atención recibida por los nuevos ministros de Unidas Podemos, sobre todo teniendo en cuenta que es el primero de coalición desde 1978. Sin embargo, el valor político de la…Energi galeren azterketa, ekorketa eta transmisioko mikroskopia elektronikoan

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Zabala, Nerea

In the last years STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy) and specially EELS (Electron Energy Loss Spectgrocopy) has attracted increase interest in different fields of Science as Metallurgy, Medicine and Biology. The analysis of the energy loss experienced by electrons that travel close to interfaces of different shapes allows the study of processes as catalysis or hole drilling with the STEM microscope in some materials. In this work, energy loss experiments will be described, first…, Peer reviewedErrefrakzio-indize negatibodun materialak

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Zabala, Nerea

[EU]: Azkeneko hamarkadan, material artifizialen garapenari esker, posible bilakatu da errefrakzio-indize negatibodun materialak (EINM) sortzea. Material hauek batera izan behar dituzte permitibitate elektriko negatiboa eta iragazkortasun magnetiko negatiboa, maiztasun tarte batean. Era naturalean agertzen diren materialek errefrakzio-indize positiboa dute, baina V.G. Veselago fisikariak errefrakzio-indize negatiboaren posibilitatea eta haren ondorio fisiko interesgarriak aztertu zituen aurreko…, [EN]: In the last decade new developments in artificially engineered materials have given rise to negative refractive index materials (NIMs). To have negative refractive index, materials should have negative dielectric permitivity and negative magnetic permeability at the same time in some frequency range. Naturally appearing materials have positive refractive index, but in the sixties (last century) the physiscist V.G. Veselago envisaged the possibility of having negative refractive index…, Peer reviewedAs2Te3-ren isolatzaile topologikorako presiopeko trantsizioaren ab-initio azterketa

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Sagasta, Edurne

Materia kondentsatuko sikan erronka nagusietako bat naturako materialen izaera eza- gutu eta ezaugarritzea da. Orain dela urte batzuk arte ezagutzen genituen material guztiak, eroale, erdieroale edo isolatzaileak ziren, materialeko balentzia elektroien izae- raren arabera. Azken urteotan sikako arlo honetan burututako lanek eman dute bere fruitua, materiaren egoera berri bat aurkitu baita naturan: isolatzaile topologikoa. Isolatzaile topologikoak material isolatzaileak dira baina ertza eroalea…, Peer reviewedEfektu anharmonikoak presio altuko litioan

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Aseginolaza, Unai

Litioa da presiorik gabe daukagun metalik arinena. Balentziako elektroi bakarra dauka eta elektroi ia askearen hurbilketan ondo deskribatzen dira litio soliodoaren propietate elektronikoak. Beraz, metal sinpletzat hartu izan da beti. Baina, presioa igotzen dugun heinean, intuizioaren aurka doazen fenomenoak ikusten dira eta aztergai dugun materiala oso interesgarria bilakatzen da. Horregatik, lan honetan litioaren propietate elektroniko eta dinamikoak aztertu ditugu presioapean., Peer reviewedIkusezintasunerantz: eremu elektromagnetikoen kontrola metamaterialen bidez

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Manso, Ivan

Historian zehar, greziar mitologiatik gaur egun arte, gizakiak ikusezin izatearekin amestu du. Hala ere, duela urte gutxi arte ez da benetan zientifikoki azaldu nola gauzatu amets hori. Tachi-ren lanetik hasita, non transparentzia birtual bat lortzen den, metamaterialen mundura pasatzen da argi-izpiak nahi eran desbideratuz eta modu honetan ikusezintasuna lortuz. Metamaterialak artifizialki sortutako materialak dira, laborategietan diseinatuak eta guk behar ditugun propietateez esleituak. Hauen…, Peer reviewedMetamaterialen simulazioa FDTD metodoaren bidez

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Fernández Elorrieta, Ainhoa

Azken urteetan metamaterialek izugarrizko arreta eragin dute. Material artifizial horiek hainbat aplikazio ezberdin izateko diseinatzen dira eta horretarako, ikerkuntza haien propietate elektromagnetikoak ulertzean zentratu da. Lan honen helburua, hortaz, metamaterialen jokabide elektromagnetikoa ulertzea da. Horretarako, FDTD (Finite Difference Time Domain) metodoa erabiliko dugu Maxwell-en ekuazioak ebazteko. Oinarria ulertzeko, lehenik, uhin elektromagnetikoen hedapena aztertuko dugu…, Peer reviewedNanoantena plasmonikoak

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Uria Albizuri, Imanol

Gradu Amaierako Proiektua., Nanoantena plasmonikoak antena optikoak dira, hau da, irrati-uhin edo mikrouhin-antenen moduan, espazioan hedatzen den erradiazio elektromagnetikoa energia lokalizatu bilakatzen dute eta alderantziz. Hala ere, antena konbentzionalak ez bezala, antena optikoak espektro ikusgaian eta infragorrian propietate erresonanteak dituzten egitura isolatuak dira, eta ez dira zirkuitu elektronikoen bidez elikatzen. Erresonantzia plasmoiak baliatuz, antena hauek eremu elektromagnetikoak konfinatzeko eta…, Peer reviewedSoporte magnético para la grabación y lectura de información, método de almacenamiento y lectura de información y su uso

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Junquera-Pérez, Alejandro, Álvarez-Prado, L. M., Vélez, María, Alameda, J. M., Martín, José Ignacio, Marconi, V. I., Kolton, Alejandro B., Rodríguez-Parrondo, Juan Manuel, Anguita, José Virgilio, Souche, Yves

Soporte magnético para la grabación y lectura de información, método de almacenamiento y lectura de información y su uso. El soporte magnético comprende un circuito magnético definido en una lámina delgada magnética con anisotropía uniaxial y un nanocomposite constituido por una red bidimensional de nanopozos asimétricos rellenos de otro material magnético de mayor coercitividad y/o anisotropía que la lámina delgada magnética. También es objeto de la invención un método de almacenamiento y…, Peer reviewed, Universidad de Oviedo, Universidad Complutense de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España), Centre National de la Recherche Scientifique, A2 Solicitud de patente sin informe sobre el estado de la técnicaHidrokarburo konpainia handiak frackingean egindako inbertsioez libratzen ari dira

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Turiel, Antonio

Frackinga Burbuila husten hasita dago.-- 4 pages, Espainiako Leónen jaioa, fisikaria, Bartzelonako Itsaso Zientzien Institutua du ohiko lantokia. Eguneroko ikerketa esparrua ozeanografia fisikoa badu ere, petrolioaren gailurraren ondorioez kezka du aspalditik, eta horrek bultzatu zuen The Oil Crash bloga sortzera, energia krisiaren gakoak ulertzeko erreferentziazko iturri bihurtu dena. Frackingaren aldeko apustuaz zalantzarik ez du Antonio Turielek: “Iruzurra da”, Peer reviewedLa protección radiológica en 2012            

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
García-Tenorio, R.

Trabajo de presentacion de las VII Jornadas sobre Calidad en el Control de la Radiactividad Ambiental 2012: Objetivos e Implicaciones en la Protección Radiológica del Público, celebradas en Tarragona del 30 de mayo al 1 de junio de 2012., Peer reviewedBacterial Distribution Along a 50 °C Temperature Gradient Reveals a Parceled Out Hot Spring Environment

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cuecas, Alba, Portillo Guisado, María del Carmen, Kanoksilapatham, W., González Grau, Juan Miguel

11 páginas.-- 6 figuras.-- 52 referencias.-- Material suplementario online en la versión electrónica del artículo: doi:10.1007/s00248-014-0437-y (8 páginas.-- 4 figuras.-- 1 tabla), Understanding the distribution of bacteria is a major goal of microbial ecology which remains to be fully deciphered. In this study, a model 50 °C temperature gradient at a Northern Thailand hot spring was analyzed to determine how the bacterial communities were structured in the environment. Communities were examined through 16S rRNA gene amplification, denaturing gradient gel electrophoresis, and sequencing. The two major phyla, Cyanobacteria and Chloroflexi, showed characteristic…, The Spanish Ministry of Science and Innovation, CGL2009-12328/BOS and CSD2009-00006, and the Regional Government of Andalusia (BIO288). FEDER, Peer reviewedEntre moléculas

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
CSIC - Vicepresidencia Adjunta de Organización y Cultura Científica (VAOCC)

Estos materiales están dirigidos a la divulgación, el fomento de la cultura científica y las vocaciones científicas, y la docencia. Es posible copiar, compartir y distribuir sus contenidos siempre y cuando se reconozca la autoría, no haya fines comerciales y no se realicen obras derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)., La exposición “Entre moléculas. Año Internacional de la Química 2011. CSIC” ofrece una visión amena, divulgativa y didáctica de la Química. La muestra está dirigida a toda la población, con especial atención a los jóvenes estudiantes de los distintos ciclos educativos de secundaria. El contenido de la exposición ofrece una primera visión general de la química y su papel central en la ciencia, seguida de un repaso breve de las principales aportaciones realizadas a lo largo de la historia. En un…, NoOzeano Artikoko bankisaren beherakada: behaketak berrikusten, kausa fisikoak ulertzen eta etorkizuneko aldaketak iragartzen

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Elosegui, Pedro

Laburpena: Ozeano Artikoa bankisa mehe batez estalita dago. Bankisa klima polarra taxutzen duen faktore garrantzitsuetako bat da, eta eragina izan dezake klima-sistema globalean ere. Garrantzi hori dela eta, beharrezkoa da Artikoko bankisa horren egoerari begiratzea eta hura ulertzea eta aurreikustea. Behaketek argi eta garbi erakutsi dute izotzaren hedadura eta lodiera murrizten ari direla eta izotz iraunkorra zena aldikako izotz ari dela bilakatzen. Inolako zalantza-izpirik gabe, Artikoko…, The Arctic Ocean is covered by a thin layer of sea ice. Sea ice plays an important role in determining Arctic climate, and it can also have an influence in the global climate system. This importance creates a need to observe, understand, and predict the state of the Arctic sea-ice cover. Observations unambiguously show that the ice extent is decreasing, the ice thickness is thinning, and that there is a shift from perennial ice to seasonal ice. It is beyond doubt that Arctic sea ice is in…, Peer ReviewedDenboraren menpeko dentsitate-funtzionalaren bidezko energia exzitonikoen kalkulu zuzena

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Fernandez Iglesias, Aitor

Gradu Amaierako Lana: Fisikako Gradua., Lan honen helburu nagusia exzitoien energiak kalkulatzea izango da, zehazki, prozesuan zehar agertzen den irismen handiko α/|r−r'| gaia kristal osoan integratzeko dauden zailtasunak aztertuko dira eta hau nola tratatu azalduko da. Hasteko, beraz, exzitoien kontzeptua aurkeztuko da, hauen azalpen kualitatibo bat emanez. Ondoren, hauen energiak kalkulatzeko metodo bat garatuko da eta, bidean, goian aipatutako integrala ebazteko beharraz ohartuko gara. Azkenik, integral horretan agertzen den…, Peer reviewedPeople first language: hizkuntza politikoki zuzena elbarritasunaren aurrean

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Moscoso Pérez, Melania

Artikulu honek People First Language delakoa aztertzen du, hau da, elbarritasunari buruz aritzeko erabiltzen den hizkuntza politikoki zuzena. People First Languageren arabera, ezgaitasun edo ezintasunez hitz egin edo idaztean, «elbarritasuna duen pertsona» ideia hobesten zaio «elbarri» molde soilari, bigarrenak ezgaitasuna duen pertsonari gizatasuna kendu eta haren mugak baino adierazten ez dituelakoan. Azken urteotan queer teoriak kritikatu egin du hizkuntza politikoki zuzena, aldaketa…, El artículo hace una aproximación crítica a la forma eufemística de denominar la discapacidad conocida como people first language, según la cual, la forma aceptable y políticamente correcta de referirse a los y las discapacitados es la de "personas con discapacidad. En él se muestra, desde la sociología de Pierre Bourdieu y la teoría crip de Robert McRuer cómo estas componendas semánticas dejan intactos los prejuicios sociales que rodean a la discapacidad y no sirven sino para proteger a…, Peer reviewedUna visión esquemática del metabolismo de compuestos fenólicos en Lactobacillus plantarum

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Rivas, Blanca de las, López de Felipe, Félix, Mancheño, Jose M., Muñoz, Rosario

Póster presentado a la 12ª Reunión de la Red Española de Bacterias Lácticas: "Bacterias lácticas y su relación con la salud humana y la calidad y seguridad de los alimentos", celebrada en el Instituto de la Grasa-CSIC (Sevilla) del 17 al 18 de mayo de 2018., En los últimos años ha aumentado el interés por los compuestos fenólicos presentes en la dieta debido a las evidencias que señalan su efecto beneficioso en la salud humana. Desde un punto de vista sensorial, los compuestos fenólicos son importantes en el color, sabor, aroma y textura de alimentos y bebidas de origen vegetal. Lactobacillus plantarum es una bacteria muy versátil que se encuentra en gran variedad de nichos ecológicos, como el tracto gastrointestinal humano (TGI), y se puede…, Fuente de financiación: AGL2005-00470, AGL2008-01052, AGL2011-22745 y AGL2014-52911-R., Peer ReviewedContribución al conocimiento del género Sarea fr. (Ascomycota, Incertae sedis) en la Península Ibérica, Sarea (Ascomycota, Incertae sedis) generoa Iberiar Peninsulan ezagutzarako ekarpena

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Garrido-Benavent, Isaac

[ES] Se aportan datos morfológicos, anatómicos y corológicos para dos especies del género resinícola Sarea Fr. (Ascomycota incertae sedis, hongos no liquenizados). Las descripciones detalladas de Sarea difformis (Fr.) Fr., S. resinae (Fr.) Kuntze y de sus respectivos anamorfos, tradicionalmente conocidos como Epithyrium resinae (Sacc. & Berl.) Trotter y Pycnidiella resinae (Ehrenb.) Höhn., van acompañadas de su respectiva lámina fotográfica., [EU] Sarea Fr. (Ascomycota incertae sedis, onddo likeneztatugabeak) genero erretxinabera ren baitako espezie biren datu morfologiko, anatomiko eta korologikoak dakarzkigu. Sarea difformis (Fr.) Fr., S. resinae (Fr.) Kuntze eta berauen ezagun ohi diren anamorfoen deskribapen zehatza, Epythirium resinae (Sacc. & Berl.) Trotter eta Pycnidiella resinae (Ehrenb.) Höhn., bakoitza bere argazki irudiarekin batera., [EN] Morphological, anatomical and chorological data are provided for two species of the resinicolous genus Sarea Fr. (Ascomycota incertae sedis, non-lichenized fungi). Detailed descriptions and illustrations of Sarea difformis (Fr.) Fr., S. resinae (Fr.) Kuntze and their respective anamorphs, traditionally known as Epithyrium resinae (Sacc. & Berl.) Trotter and Pycnidiella resinae (Ehrenb) Höhn., are also provided., Peer reviewedHurbilketa aragoieraren egoerara Lehen Hezkuntzan eta Haur Hezkuntzan 20 urtez irakatsi ostean. Familien jarrerak

Repositorio: Zaguán: Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Campos Bandrés, Iris Orosia

Bi hamarkada izango dira 2017an aragoiera Huescako probintziako hainbat eskola «pilotu»tan borondatezko irakasgai gisa ezarri zenetik. Urteak igaro ahala eta legediak bidea eman ahal izan duen heinean, arriskuan dagoen hizkuntza hori hezkuntza arloan garatzeko egitasmoek eboluzio xumea ageri dutela diote datu kuantitatiboek. Gainera, gutxi dira aragoierak eskolan dituen emaitzei, egoerari, eta etorkizun-perspektibei buruzko datu zientifikoak. Egoera honen hurbilketa eskaintze aldera, kasu…Necesidad. Negociación. Beneficio. Las Cortes en el siglo XVIII

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Guillamón Álvarez, Francisco J.

Actas de la XII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, celebrada en la Universidad de León en 19-21 de junio de 2012. Francisco Javier Guillamón Álvarez, Facultad de Letras, Universidad de Murcia (javierguillamon@gmail.com), El que las Cortes del siglo XVIII fueran consideradas meramente protocolarias no impide hacer una nueva lectura de las mismas. Se considera el concepto de patrimonialización versus pactismo, esto es, la desnuda relación de poder que privatiza las relaciones políticas, en contraste con la dimensión concesional, basada en una decisión política en forma del pacto que limitaría el patrimonialismo regio. Pero los gobernantes tenían necesidad de establecer buenas relaciones con estos privilegiados…, Peer reviewedEmpréstitos y ayudas financieras en favor del Pretendiente Carlista, Erregegai karlistaren aldeko jesapena eta finantzlaguntzak

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Urquijo Goitia, José Ramón

La fmanciación del bando .catlista tuvo dos vías fundamentales: unaexterior basada tanto en la entrega dé c¡\ntidades a fondo perdido por particulares o gobierno proclives a su causa, comoeu los empréstitos negociados con banqueros europeos; en segundo lugar, es preciso señalar los recursos logrados en el propio territorio en nnmerario o en especie. Esta segunda fuente de ingresos tuvo una variada composición: impuestos sobre la propiedad, reparto de raciones, embargos de propiedades…, Peer reviewedIbilgailu elektrikoen propultsio-sistemak: motor elektrikoak eta horien kontrola

Repositorio: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Trancho, Elena, Ibarra Basabe, Edorta, Arias Pujol, Antoni, Sabihi, Nima, López, Iraide

This article provides a state of the art of the electric machine technology used in Electric and Hybrid Electric Vehicle applications. Most common FOC (Field Oriented Control) and the DTC (Direct Torque Control) strategies are explained and compared. Position and speed sensorless control strategies are also detailed: observer-based estimators, suitable for medium/high speed ranges and magnetic saliency based methods, applicable for low speeds and standstill operation. Finally, challenges and…Fabrikazio gehigarria ezinbesteko teknologia osasunean eta industrian: Euskadi eta Katalunia

Repositorio: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Tejo Otero, Aitor, Buj Corral, Irene, Fenollosa i Artés, Felip

Azken urteetan, fabrikazio gehigarria (FG) oso azkar garatu da hainbat sektoretan: osasuna, automobilgintza, aeronautika, etab. Aipatutako lehen sektorean, aplikazio anitzetan erabili da: prototipo eta gida kirurgikoak, scaffoldsak, inplanteak. Hobekuntza horiek gaixotasun berriei ho-beto aurre egitea ahalbidetuko dute. Industriari dagokionez, fabrikazio gehigarriak aukera ematen die industria-enpresei produktuak prozesu berri ordezko batzuen bidez fabrikatzeko (produktu eta tresna arinagoak,…, Peer ReviewedAnalysis of occupational accidents in underground and surface mining in Spain using data-mining techniques

Repositorio: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Sanmiquel Pera, Lluís, Bascompta Massanes, Marc, Rossell Garriga, Josep Maria, Anticoi Sudzuki, Hernán Francisco, Guasch Cascallo, Eduard

An analysis of occupational accidents in the mining sector was conducted using the data from the Spanish Ministry of Employment and Social Safety between 2005 and 2015, and data-mining techniques were applied. Data was processed with the softwareWeka. Two scenarios were chosen from the accidents database: surface and underground mining. The most important variables involved in occupational accidents and their association rules were determined. These rules are composed of several predictor…, Peer ReviewedCreative Commons lizentziak Estatu espainiarrean

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Labastida i Juan, Ignasi, 1970-

Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/27623, Duela pare bat urte gutxi batzuk ezagutzen zituzten Creative Commons lizentziak, baina gaur egun termino hori sarean libre dauden obra digitaletarako lizentzien estandarrari lotzen ari zaio, GNU (GPL, LGPL) proiektuko lizentziak software librerako estandar bati lotzen zaizkion bezalaTeknologia garatzeko estrategiak baliabide urriko hizkuntzetarako: euskararen eta ixa taldearen adibidea

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Aduriz, Itziar, Alegria, Iñaki, Artola, Xabier, Diaz de Ilarraza, Arantza, Sarasola, Kepa

El artículo comienza presentando varios datos que muestran la situación de la lengua vasca, y a continuación proponiendo una clasificación para las lenguas del mundo según sea su presencia en Internet y en la tecnología de la lengua. El cuerpo del artículo presenta el trabajo hecho por el grupo Ixa en el campo del procesamiento automático del euskara, identificando sus siete hitos principales y describiendo la estrategia que ha guiado este desarrollo. Se plantea que esta estrategia puede servir…Talde-identifikazioa, barne-taldearekiko faboritismoa eta hautemandako homogeneotasun-maila testuinguru soziopolitiko desberdinetan garatzen ari diren haur eta nerabeengan

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Reizabal Arruabarrena, Luixa, Valencia, José F., Jiménez Carnicero, Maritxu, Valle Murga, Teresa del, García, Almudena

Aquest treball presenta una investigació que explora la construcció social de la identitat nacional en 922 nens de 6, 9, 12 i 15 anys d’edat que creixen en diferents contextos socio-polítics i lingüístics. Els resultats mostren diferències en el favoritisme en grups en funció de la identificació subjectiva, però no en percepció d’homogeneïtzació, que no canvia en tots els contextos socio-polítics, This paper shows a research that explored the social construction of national identity in 922 children aged 6,9,12 and 15 years old growing up different socio-political and linguistic contexts. Results show differences in in-group favouritism depending on subjective identification, but not in perceived homogenisation, that doesn't change in all socio-political contextsPredicción política y Twitter: Elecciones generales de España 2015

Repositorio: idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Alonso González, Marián

Este trabajo discute la utilidad y alcance del uso de las redes sociales durante las campañas electorales. Se presentan los resultados de una investigación que analiza el empleo de Twitter por los partidos políticos en las elecciones generales de España del 20 de diciembre de 2015. Para ello se cuantifica la presencia de partidos y candidatos durante el último mes de campaña, y se analiza la cantidad y calidad de sus interacciones. Los resultados indican que los datos extraídos de Twitter son…, This paper discussed the utility and reach of social networks during electoral campaigns. We presented the results of a research that analyzes the use of Twitter by political parties in the legislative elections in Spain December 20th, 2015. Presence of the candidates and political parties during the last month of campaign was quantified, and the quality and quantity of their interactions with their followers was evaluated. The results indicate that Twitter is a good social thermometer, but…, Hauteskunde kanpainetan sare sozialen erabilerak duen baliagarritasuna eta helmena eztabaidagai du azterlan honek. 2015eko abenduaren 20ko Espainiako hauteskunde orokorretan alderdi politikoek Twitter nola erabili zuten aztertzen duen ikerlan baten emaitzak azaltzen ditu. Ikerlan horrek kanpainaren azken hilabetean alderdien eta hautagaien agerpenak kuantifikatu ditu, eta interakzioen kopurua eta kalitatea ere aztertu ditu. Emaitzek adierazten dute Twitterretik ateratako datuak termometro…Euskara Euskal Herritik kanpoko unibertsitateetan nola irakatsi

Repositorio: e-spacio: Repositorio Institucional de la UNED
Cid Abasolo, Karlos

Mundu zabaleko edozein euskal lektoretzatan euskara irakasteko modu egokia aurkeztu nahi du artikulu honek. Hortaz, proposamen bat besterik ez da hau, lanbide honetan jarduten edo jardungo dutenek erabat edo zatika onar lezaketenak edo, agian, oro har err

Ver en:


Mende aldaketako (1990-2010) euskal antzerkiaren joerak: antzerki egitura eta korronte estetikoak

Repositorio: e-spacio: Repositorio Institucional de la UNED
Fernández Iglesias, Arantzazu

La tesis da a conocer desde un punto de vista sistémico el sistema teatral vasco con atención a los espectáculos realizados en lengua vasca durante el periodo 1990-2010. Describe las políticas culturales y lingülsticas en relación al hecho teatral, el detalle de las infraestructuras del País Vasco en vertientes tales como los teatros, circuitos y programaciones, as! como la formación, las asociaciones teatrales, festivales y ferias. Además aborda la situación de las publicaciones del ámbito…

Ver en:


Bazegonk amairu "jarrai" gabe?

Repositorio: e-spacio: Repositorio Institucional de la UNED
Gereñu, Idoia

Jarrai antzerki-taldeak euskal antzerkigintzaren norabidea aldatu zuen ia hamar urteko ibilbidean, 60ko hamarkadan. Frankismo garaia betebetean zela, gazte-kuadrilla bat elkartu eta, gerraurreko ohiturei jarraiki, oholtza gainera igo zen, antzerkia ait

Ver en:


Memoria subalternoak Mikel Peruarenaren nobelagintzan

Repositorio: e-spacio: Repositorio Institucional de la UNED
Sarasola Santamaria, Beñat

Artikulu honek Mikel Peruarenaren nobelagintza aztertzen du memoria ikasketen ikuspegitik. Zehazki, memoria subalternoak fikzioaren bidez berreskuratzeko Peruarenak egiten dituen ahaleginak aletzen dira. Hala, alde batetik, euskal memoria hegemonikotik

Ver en:


Jean Haritschelhar (1-IX-2013)

Repositorio: e-spacio: Repositorio Institucional de la UNED
Fernández, Arantzazu

Necrológica

Ver en:


Prueba

Repositorio: idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
López López, Natalia, Lucas Lucas, Ana, Vila Spinola, Marta (Coordinador)

sdfgdgdfhghfgh, dffgdsfgdfggdfgMedicamentos procedentes de la nanotecnología

Repositorio: idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
López Rodríguez, Serafín

El origen de la nanotecnología resulta indiscutiblemente ligado al científico norteamericano Richard Feynman (Nueva York,1918), laureado con el premio Nobel de Física en 1965. En 1974, el científico japonés, Norio Taniguchi, fue el primero en usar el término nanotecnología para describir los procesos semiconductores que ocurren en el orden de un nanómetro. No fue hasta la década de los años 80 del siglo XX, la era dorada de la nanotecnología, cuando se realizaron una serie de importantes…, Universidad de Sevilla. Grado en FarmaciaAzpititulazioa eta bikoizketa: bigarren hizkuntzak ikasteko estrategia motibagarriak

Repositorio: RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
Contreras-Llave, Natalia

Gure gizartean, gero eta leku handiagoa ari dira hartzen irudia zein teknologien eta sare sozialen erabilera demokratizatua. Halako gizartean, bada, bideoa ezinbesteko elementu bihurtu da hizkuntzen irakaskuntzan, eta oso eraginkorra eta motibatzailea gerta daiteke, planteamendu didaktiko sendoekin erabilita. Azpititulazioak eta bikoizketak —ikus-entzunezko itzulpenaren mundutik datoz modalitateok— hamar urtetik gora daramate bigarren hizkuntzen irakaskuntzari buruzko ikerketa didaktikoan, eta…Transformational leadership and the European Foundation for Quality Management model in five-star hotels

Repositorio: RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
Portela Maquieira, Silvia, Tarí, Juan José, Molina-Azorín, José F.

Purpose – This work analyses quality management (through the European Foundation for Quality Management-EFQM-model) and transformational leadership in hotels in Spain. Design/methodology/approach – The study analyses 102 5-star and 5-star large luxury hotels that answer a questionnaire on transformational leadership and the EFQM model. It analyses the degree of importance of quality and transformational leadership in hotels, the significant differences between groups of hotels (according to…Arduino era PLCbatek osatutako sistema baten tenperaturaren kontrola IOT2020 pasabidea erabiliz

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Arandia Martín, Maider

Laburpena Proiektu honen bitartez hodeira konektatutako tenperaturaren kontrol bat garatu da eta hartarako teknologia desberdinak erabili dira IoT (Of Things Internet) paradigma bezala ezagutzen denaren barruan, hodeiaren eta objektu fisikoen konexioa baimentzen duena. MQTT-a protokoloak hodeirantz eta hodeitik datu-transferentzia baimentzen du, zehazki proiektu honen kasuan kanpoko eta barruko tenperaturari buruzko datuak transferitzen dira sentsoreak konektatuta dauden Arduino-tik IoT2020…, Resumen Mediante este proyecto se ha desarrollado un control de temperatura conectado a la nube y para ello se han utilizado diferentes tecnologías dentro de lo que se conoce como paradigma IoT (Internet of Things) que permite la conexión de objetos físicos a la nube. El protocolo MQTT permite la transferencia de datos hacia y desde la nube, concretamente en el caso de este proyecto se transfieren los datos correspondientes a la temperatura externa e interna desde un Arduino al que están…, Abstract This project was developed a temperature control connected to the cloud and for this has been used different technologies, known as IoT (Internet of Things) paradigm that allows the connection of physical objects to the cloud. The MQTT protocol allows the transfer of data to and from the cloud, specifically in the case of this project are transferred the external and internal temperature from Arduino that are connected with the sensors to the IoT runway which are connected to the PLC.…Etxetresna elektriko desberdinek sortutako pultsu-zarataren neurketa eta karakterizazioa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Gorritxategi Areitioaurtena, Danel

LABURPENA Gaur egun, haririk gabeko komunikazio sistemen erabilera gero eta gehiago handitzen ari da. Era berea aparailu bai elektriko baita elektronikoen erabilera gero eta handiagoa da. Kontuan izanda bigarren horiek zarata erradio elektrikoa sortzen dutela, eta zarata horrek haririk gabeko komunikazio sistemekin interferentziak sortzen dituela, arazo bat dagoela esan daiteke. Hemen sartzen da pultsu-zarata. Pultsu-zarata zarata…, RESUMEN Hoyen día, el uso de sistemas de comunicación inalámbricos va creciendo paulatinamente. A su vez el uso de dispositivos tanto eléctricos como electrónicos también crece de manera progresiva. Teniendo en cuenta que dichos dispositivos son fuentes de ruido radioeléctrico y que ese ruido interfiere con las comunicaciones inalámbricas, se concluye que hay un problema. Es aquí donde entra en juego el ruido impulsivo. El ruido impulsivo es…, ABSTRACT Nowadays, the use of wireless communication systems is growing gra dually. In turn, the use of both electric and electronic devices also grows progressively. Taking into account that these devices are sources of radio noise and that this noise interferes with wireless communications, it is concluded that there is a problem. Impulsive noise is a component of radio noise. Normally the power of this component is greater than the power of the others, so…Gas naturaleko galdara baten ordezkapena biomasa+eguzki energia termiko instalazioarengatik etxebizitza familiabakarrean

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Lasanta Guantes, Aitor

“Gas naturaleko galdara baten ordezkapena biomasa + eguzki energia termiko instalazioarengatik etxebizitza familiabakarrean” proiektuaren garapena aurrera eramatea, gaur egungo egoera energetikoa dela eta pentsatu da. Gas natural instalazio zaharra, emisioetan librea den beste instalazio batengatik ordezkatzean egoera hobeagoa lortzea espero da. Hori lortzeko bi moldaketa edo aldaketa proposatzen dira, alde batetik ur bero sanitarioaren energia kontsumoan laguntzeko eguzki energia termikoa…, El desarrollo del proyecto “Sustitución de una caldera de gas natural por biomasa + energía solar térmica en vivienda unifamiliar” se ha propuesto debido a la situación energética actual en el panorama mundial. Se espera conseguir una mejora de la situación sustituyendo la vieja caldera de gas natural por otra instalación libre en emisiones. Para lograr eso, se proponen dos cambios o adaptaciones, por una parte una instalación, libre en emisiones, que aproveche la energía solar térmica para…, The development of the project “Substitution of natural gas boiler by biomass + sun thermic energy in a single family home” has been proposed because of the actual energetic situation in the world. It is expected to achieve an improvement of the situation by replacing the old natural gas boiler with another free installation in emissions. To achieve this, two changes or adaptations are proposed, on the one hand an installation, free in emissions, that takes advantage of solar thermal energy to…Mekanizatu enpresa baten aurrezpen energetikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Beraza Motriko, Markel

Proiektu honetan, Zamudio herrian eraikitako mekanizatu enpresa betan aurrezpen energetikoa jorratuko da. Horretarako, lehenik eta behin enpresaren, eraikina, instalazioak, fakturak, kontsumoak eta enpresaren lan egun ohituren azterketa bat egingo da. Lortutako datuetatik baliatuz eta kalkuluen bitartez, hobekuntza posible ezberdinak aurkeztuko dira. Azkenik, gaur egun teknologia berriek eskaintzen duten onura energetiko zein ekonomikoak balioetsiz, enpresaren interesentzako gehien komeni zaien…, Mediante el siguiente proyecto se ha realizado el ahorro energético de una empresa de mecanizado situada en el pueblo de Zamudio. Para ello se ha efectuado el estudio de las instalaciones, facturas, consumos y hábitos de las jornadas de trabajo de la empresa. Utilizando los datos y cálculos conseguidos se van a presentar diferentes propuestas de mejora. Por último, teniendo en cuenta los beneficios energéticos y económicos que ofrecen las nuevas tecnologías, se van a…, Through the following project, the energy savings of a machining company located in the town of Zamudio have been realized. For this, the study of the facilities, bills, consumption and habits of the company's work days has been carried out. Using the data and calculations obtained, different improvement proposals will be presented. Finally, taking into account the energy and economic benefits offered by new technologies, the improvements that benefit the company will be…Pneumatikoen errodadura saiakuntza bankua

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Padrones Ligero, Julen

Proiektu honen helburua pneumatikoen iraunkortasuna frogatzeko errodadura saiakuntza-banku baten kalkulu eta diseinu mekanikoa burutzea da. Mota honetako makinak alde batetik, gurpilak muntatzeko kokalekua izaten dute. Bestetik, pneumatikoaren errodadura gainazalarekin kontaktu zuzenaren bitartez, gurpilari biraketa abiadura transmititzen dion danbor birakaria izaten dute. Saiatutako gurpilak ere, danborraren aurka karga erradiala…Santurtziko Udalerrian pilotaleku estali baten eraikuntza proiektua (Bizkaia)

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Puente Matanzas, Josune

Santurtzin pilotaleku estalia erikitzeko proiektua da, euskaraz., Proiektu honetan Santurtzin kokatutako frontoi estali bat eraikitzeko beharrezkoak aurkeztuko dira.Smart lorategia hodeira konektatutako zehastasuneko nekazaritza sistema

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Madariaga Asla, Mikel

Proiektu honetan, lainora konektatuta dagoen lorategi baten kontrol adimentsua garatu da, Arduino plataformak eskaintzen dituen elementu desberdinei esker eta gaur egun modan dauden “open hardware” fabrikatzaileen bitartez. Lorategiaren kontrola airearen eta lurraren tenperatura eta hezetasunean oinarritzen da nagusiki. Denborarekin kontrolatzen diren prozesuak ere badaude, baina hauek ez dira kontrolekoak kontsideratzen, lazo itxiko sistema bat erabiltzen ez dutelako. Modu honetan,…, En este proyecto se ha desarrollado el control inteligente de un invernadero que está conectado a la nube haciendo uso de distintos elementos que provee la plataforma Arduino y los fabricantes open hardware que están de moda en la actualidad. El control del invernadero se basa en la humedad y temperatura del aire y de la tierra principalmente. También hay procesos que requieren la medición del tiempo, pero estos no se consideran de control al no ser de…, In this project we have developed the intelligent control of a greenhouse that is connected to cloud using the different elements provided by Anduino and the authors of open hardware that are on brand on this moment in time. The control of the greenhouse is based on the humidity and temperature of air and land. There are also processes involved in the measurement of time but these ones are not considered as part of the control because they do not…Gaueko txandak erizaintzan. Gaixotasun kronikoen agerpenean duten eraginen analisia.

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Uribelarrea Losa, Jone

Sarrera. Gaixotasun kronikoak osasun publikoko arazo garrantzitsua kontsideratzen dira gaur egun, heriotza kausa nagusia direlarik adin tarte eta munduko lurralde guztietan. Gaixotasun kroniko prebalenteenak gaixotasun kardiobaskularrak, minbizia, arnas gaixotasunak eta diabetesa dira. Bizi estiloek zeresan handia dute gaixotasun hauen agerpenean. Badirudi loaren kalitate txarrak eta erritmo zirkadianoaren aldaketek ere zuzenki zein ez-zuzenki (bizi estiloetan aldaketak eraginez) gaixotasun…Gutxiengo sexualen osasunarekin erlazionatutako bizi kalitatearen azterketa.

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
López Uranga, Selene

Sarrera: Antzinean, harreman homosexualak ondo ikusita zeuden; kristautasunaren heltzearekin, LGB kolektiboa zigortu zen arte. Ordutik aurrera, hainbat tokitan txarto ikusita egon da. Gaur egun, orientazio sexuala, osasunean gertatzen diren desberdintasunen determinatzaile soziala da, heriotza eta erikortasuna handituz. Osasunarekin erlazionatutako bizi kalitatean (OEBK) alderdi fisikoak, psikologikoak eta sozialak aurkitzen dira. Hainbat ikertzaileek, gutxiengo sexualeko pertsonek kanpoko…Isilpeko samina: erditze osteko depresioaren aurrean emakumeek laguntza eskatzean sumaturiko oztopoak. Begirada bat erizaintzaren ikuspuntutik.

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Arnaiz Sánchez, Ane

Aurrekariak: Erditze osteko depresioaren mundu-mailako prebalentzia %10-20an dagoela estimaturik, osasun publikorako ardura nagusi bilakatu da, azken honen abordatze goiztiarra beharrezkoa delarik. Eritasun honen arrisku-faktoreak zein emakumearen, haurraren zein bikotearen gain sorturiko inpaktu negatiboa ezaguna den arren, gaur egun azpidiagnostikatua eta azpitratatua mantentzen jarraitzen du, emakumeek laguntza profesionala eskatzerakoan sumaturiko oztopoak kausa posible bezala…Zain kateter zentralen iragazkortasuna: Serum salinoarekin VS heparinarekin egindako zigilatzea

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Olabe Aguirre, Markel Jose

Sarrera: Zain kateter zentralak ospitaleko arretan denbora luzerako tratamendua asko baldintzatzen duten gailuak dira. Izan ere, abantaila terapeutiko handia suposatzen duten arren, konplikazio potentzialekin erlazionatzen dira, horien artean oklusioak nabarmenduz. Oklusioak ekiditeko, kateterren garbiketa serum salinoarekin egiten den arren, zigilatzeko heparina erabiltzen ohi da. Hala ere, heparinaren arrisku hematologikoengatik eta kostuengatik serum salinoa zigilatzeko aternatiba moduan…Bullying eta Cyberbullyinga: prebalentzia Lehen Hezkuntzako azken zikloan eta aldagai pertsonal eta familiarrekiko loturak, Bullying & Cyberbullying: prevalence in the las stage of primary school and connections with personal and family variables

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Machimbarrena Garagorri, Juan Manuel

416 p., Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak azken urteetan izan duen gorakada dela eta gaztetxoenek egiten duten erabilera kaltegarriaren ondorioz, aurrez aurreko eskola-jazarpena (bullying) bitarteko elektronikoen bidezko jazarpenera (cyberbullying) hedatu da. Ikerketa honen helburuak bullying eta cyberbullyingaren prebalentzia eta nortasun ezaugarri eta testuinguru familiarrekiko loturak aztertzea izan dira. Ikerketaren lagina lehen hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailako 1.993 ikaslek…Structure and intermolecular interactions of relevant molecules, Molekula adierazgarrien egitura eta interakzio intermolekularrak

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Usabiaga Gutiérrez, Imanol

332 p., En el presente proyecto de tesis un nuevo modus operandi es descrito, siendo este aplicable a estudios de propiedades químicas fundamentales y la generación de conocimiento base. Estos conocimientos fundamentales son en numerosas ocasiones el sustento para la realización de proyectos de investigación más aplicados. En concreto la tesis se centra en la determinación estructural y el análisis de interacciones no-covalentes. Estas fuerzas, difícilmente observables con la mayoría de técnicas, son…