Found 5791 result(s)
Found 58 page(s)

Cunqueiro in Catalonia: A Model of Intersystemic Relations, Cunqueiro en Cataluña: un modelo de relacións intersistémicas

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Lama López, María Xesús

Abstract: Panoramic study on Álvaro Cunqueiro and cunqueirian studies’ contact and exchanges with Catalan culture as a presentation of the context of intercultural relationships in which this monograph falls. The three areas dealt with, in a diverse criticism, are considered to be: personal relationships with Catalan cultural agents, allowing different collaborations and exchanges; professional relationships with the editorial and journalistic world, launching his work on the Spanish market;…, Estudo panorámico dos contactos e intercambios de Álvaro Cunqueiro e os estudos cunqueirianos coa cultura catalá, a xeito de presentación do contexto de relacións interculturais no que se inscriben as colaboracións deste monográfico. Estúdanse tres ámbitos atendidos de maneira diversa pola crítica: relacións persoais con axentes da cultura catalá que dan pé a colaboracións e intercambios diversos, relacións profesionais co mundo editorial e xornalístico que proxectan a súa obra no mercado…Álvaro Cunqueiro Gourmet or the Fight against Alchemical Barbarism, Álvaro Cunqueiro gastrónomo ou a loita contra a barbarie alquímica

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Liñeira, María

This article examines the relationship between food and identity, taking as a case-study the gastronomic literature of the galeguista writer Álvaro Cunqueiro, mediator of Galician culture in the Spanish cultural field. This paper presents a reflection on the cross-pollination of ideas between Cunqueiro and a number of Catalan gourmets which focuses on the threat posed by the industrial revolution to the existence of a national cuisine., Este artigo examina a relación entre gastronomía e identidade tomando como estudo de caso a literatura gastronómica do escritor galeguista Álvaro Cunqueiro, mediador da cultura galega no campo cultural español. O traballo presenta unha reflexión sobre a polinización de ideas gastronómicas entre Cunqueiro e unha serie de gastrónomos cataláns que se centra na ameaza que supón a revolución industrial para a existencia dunha gastronomía nacional.Silent Body and Reclusiveness for Freedom and Madness: A Reading of Maria Teresa Horta’s Ambas as mãos sobre o corpo and Ema, Corpo silenciado e clausura face à libertação e loucura: uma leitura de Ambas as mãos sobre o corpo e Ema de Maria Teresa Horta

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Sant’Anna, Mônica

This article offers an analysis of two of Maria Teresa Horta’s narrative titles Ambas as mãos sobre o corpo and Ema, where we observe that women were historically conditioned and trapped within a silent, submissive, reclusive and obedient web, under the male figures of the father and, thereafter, the husband. A metaphor can be seen in both titles, showing a great play of forces woven by men and women which determined a generation of women. This essay emphasises Maria Teresa Horta’s female…, Este artigo oferece uma análise das narrativas Ambas as mãos sobre o corpo e Ema, de Maria Teresa Horta, em que se observa como as mulheres foram marcadas e historicamente envolvidas numa teia de silêncio, submissão, clausura e obediência às figuras masculinas do pai e depois do marido. Observa-se uma metáfora do grande jogo de forças tecido, histórica e culturalmente, entre homens e mulheres e ao qual toda uma geração de mulheres se viu determinada. O presente trabalho destaca as protagonistas…Maria Susanna Cummins and Rosalía de Castro, Maria Susanna Cummins and Rosalía de Castro, Maria Susanna Cummins e Rosalía de Castro

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
March, Kathleen N.

The present article is a comparative study of The Lamplighter (1854), by the North American author Maria Susanna Cummins, and La hija del mar (1859) by the Galician author Rosalía de Castro, which questions the reception of the so-called sentimental literature. Parallels are established not only between the authors, but also between the protagonists of the novels, and special attention is paid to gender conditions related to social class, professional possibilities for the women of their time…, The present article is a comparative study of The Lamplighter (1854), by the North American author Maria Susanna Cummins, and La hija del mar (1859) by the Galician author Rosalía de Castro, which questions the reception of the so-called sentimental literature. Parallels are established not only between the authors, but also between the protagonists of the novels, and special attention is paid to gender conditions related to social class, professional possibilities for the women of their time…, Estudo comparado de The Lamplighter (1854), da escritora norteamericana Maria Susanna Cummins, e La hija del mar (1859), da escritora galega Rosalía de Castro, que pon en cuestión a recepción tópica da chamada literatura sentimental. Establécense paralelismostanto entre as autoras como entre as protagonistas das novelas, e préstase especial atención aos condicionantes de xénero en relación á clase social, as posibilidades profesionais das mulleres do seu tempo e como se conceptúa a idea do…‘The Eternal No-Return’: Melancholy and Deterritorialization in the Cántigas de Alén by José Ángel Valente, «Eterno inretorno»: melancolía e desterritorialización nas Cántigas de alén de José Ángel Valente

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
García Candeira, Margarita

The article explores Cántigas de alén, published in 1989 by José Ángel Valente, in light of the exiled and bilingual condition of its author. In this sense, the collection can be seen as a peculiar elegy for a part of Valente’s personal and authorial identity; its loss generates a melancholic pattern that encourages an impossible return. The premise of a Galician identity based in deterritorialization, in which a complex reformulation of saudade acquires a special relevance, is shaped by the…, O artigo tenta explorar as Cántigas de alén, publicadas por José Ángel Valente en 1989, á luz da condición bilingüe e exiliada do seu autor. Neste senso, a colección pode verse como unha elexía peculiar por unha parte da identidade persoal e autorial; a súa perda xera un custo melancólico que impulsa un retorno imposible. Unha linguaxe precaria acaba de conformar unha proposta sobre a identidade galega baseada na desterritorialización, na que a reformulación complexa da saudade adquire especial…Inside and Out: Narratives of Space and the Body in the Work of Four Galician Women Writers, Dentro e fóra: a narrativa do espazo e do corpo na obra de catro autoras galegas

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
García Fonte, M.ª dos Anxos

This article follows the traces of a special poetic narrative in the concepts of space and the body in four Galician women writers of the last third of the twentieth century: M.ª Xosé Queizán, Margarita Ledo, Xohana Torres and Úrsula Heinze. The symbolic construction of space in relation to the body in narrative is closely linked to the need of expressing new mentalities. These accompany the emergence of women and non-heterosexual men as protagonists in the public sphere and in Galician…, Partindo da obra narrativa de catro autoras da literatura galega do último terzodo século xx, M.ª Xosé Queizán, Margarita Ledo, Xohana Torres e Úrsula Heinze, séguesea pegada dunha especial poética narrativa arredor dos conceptos de espazo e corpo. Aconstrución simbólica do espazo en relación ao corpo na narrativa vai intimamente ligadaá necesidade de expresar unha nova mentalidade que acompaña a irrupción das mullerese dos homes non heterosexuais como protagonistas no espazo público e na…Crime Novel or Generic Hybrid? The Intimate Side of Evil in Todo é silencio by Manuel Rivas, Novela negra ou hibridación do xénero?: a cara máis íntima do mal en Todo é silencio de Manuel Rivas

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Lama López, María Xesús

Manuel Rivas’ contribution to crime fiction analyzes drug trafficking and the social and political corruption associated with it from a peculiarly intimate perspective. The justification for the fluctuation in the novel between the bildungsroman and the crime novel is the use of adolescents as main characters, thereby bringing to the fore the way in which organized crime breaks apart both society and individuals, as everyone, including the criminals, is destroyed by their engagement with a…, Na achega de Rivas ao xénero policial analízase o peculiar tratamento do tema do narcotráfico, e a corrupción social e política asociadas, desde unha perspectiva intimista. Os protagonistas adolescentes xustifican que a obra se arrandee entre a bildungsroman e o xénero negro, e evidencian o efecto desarticulador do crime organizado tanto en sociedade como en individuos, pois todos, incluídos os criminais, son destruídos pola engrenaxe dun poder corrupto. Así o enfoque narrativo reforza a…Feminist Narratives and National Literature: Criticism’s Amor Fati, Relatos feministas e literatura nacional: o amor fati da crítica

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Rábade Villar, María do Cebreiro

This article attempts to show that theoretical models that are alternative to the dominant ones are useful for providing committed and thoughtful solutions to two problems: a) the relationship between literature and critics in the Galician cultural field and b) the relationship between the critical narratives built by nationalism and feminism in contemporary Galician literature., O artigo tenta ensaiar a rendibilidade de modelos teóricos alternativos aos dominantes que acheguen respostas comprometidas e conscientes a dous problemas: a) a relación entre a literatura e a crítica no campo cultural galego e b) a relación entre os relatos críticos construídos polo nacionalismo e os relatos críticos construídos polo feminismo para a literatura galega contemporánea.The Portuguese Government against Castelao: The Galician Adventure of the CITAC, O goberno portugués contra Castelao: a aventura galega do CITAC

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Iglesias Mira, Antonio

During the Academic Crisis of 1969, the Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra in Portugal (CITAC) was working on the play Castelao e a sua época, directed by the Catalan Ricard Salvat. The play was banned by the Portuguese Police during the Estado Novo dictatorial regime, and the director was forced to leave the country. In this article I will analyse some of the artistic elements of this play, relating them to both Salvat’s work in Portugal and to the presence of Bertolt Brecht’s…, Durante a Crise Académica de 1969, o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra en Portugal (CITAC) preparaba, baixo a dirección do catalán Ricard Salvat, un espectáculo titulado Castelao e a sua época. A peza foi prohibida pola policía do Estado Novo e o director foi expulsado do país. Nas seguintes páxinas recuperamos algúns elementos artísticos do espectáculo e poñemos estes en relación co traballo de Salvat en Portugal e coa presenza das teorías brechtianas no teatro portugués…The Disrupted Balance. The I and the Other in Xela Arias’s Poetry, O equilibrio trastornado. O eu e a súa relación co outro

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Nogueira Pereira, María Xesús

This article offers an overview of the configuration of the I in Xela Arias’s work and its complex relationship with the Other in her four poetry books, published between 1986 and 2003. My aim is to analyse Arias’s work from this perspective, to discuss several key factors that situate the author in her context, and to assess both the originality of her work and her contribution to modernizing Galician poetry. Some final notes on the re- ception of Arias’s poetry at the time of publication and…, O artigo presenta un achegamento á configuración dun eu poético particular na obra de Xela Arias, así como á complexa relación que este estabelece co outro ao longo dos seus catro poemarios, publicados entre os anos 1986 e 2003. O traballo ten como obxectivo analizar a obra da autora desde esta perspectiva, proporcionar algunhas claves que permitan situala no seu contexto e valorar tanto a orixinalidade das súas achegas como a contribución destas á modernización do discurso poético galego.…The feminist movement and children’s literary criticism in Galicia: a cartography, Movemento feminista e crítica de literatura infantil en Galicia: unha cartografía, Movemento feminista e crítica de literatura infantil en Galicia: unha cartografía

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Pena Presas, Montserrat

Normally, we do not refer to children’s and young adult literature as an area influenced by the feminist movement. However, since the beginning, an instructive conditioning was attributed to children’s and young people’s literature, placing it often in the educational field. Thus, the feminist movement dealt with the revision of many of these texts, within the context of activities in favour of coeducation. Galician literature was not an exception, so this paper aims to review the tasks carried…, Habitualmente non se refi re a literatura infantil e xuvenil como unha das áreas de incidencia do movemento feminista. Porén, dende os seus comezos, á literatura dirixida a infancia e a mocidade apúxoselle un condicionamento instrutor que a situou, en moitas ocasións, no ámbito educativo. Así, o movemento feminista ocupouse, no marco das prácticas a prol da coeducación, de revisar moitos dos textos que a compoñen. O ámbito galego non foi unha excepción a isto, polo que este traballo pretende…, Habitualmente non se refire a literatura infantil e xuvenil como unha das áreas de incidencia do movemento feminista. Porén, dende os seus comezos, á literatura dirixida a infancia e a mocidade apúxoselle un condicionamento instrutor que a situou, en moitas ocasións, no ámbito educativo. Así, o movemento feminista ocupouse, no marco das prácticas a prol da coeducación, de revisar moitos dos textos que a compoñen. O ámbito galego non foi unha excepción a isto, polo que este traballo pretende…Ataque Escampe: thinking about resistance through music and literature, Ataque Escampe: pensar a resistencia dende o musical e o literario

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Fernández Villamarín, María

Through the analysis of the songs of the band Ataque Escampe this article aims to determine if their musical discourse harbors a political attitude. In this case, the article will explore how the band maintains this critical and resistant character regarding certain sociopolitical conflicts in the Galician context, where two cultures coexist in inequality. Furthermore, it seeks to understand if, within this context, identities are fragmented or in the making, and what kind of social function…, Mediante a análise das cancións do grupo Ataque Escampe este artigo pretende pescudar se o seu discurso musical alberga unha actitude política. No caso de ser así, tratará de responder por que o grupo mantén este carácter crítico e resistente con respecto a certos con fiitos sociopolíticos no contexto galego, onde conviven dúas culturas en desigualdade. Tamén busca entender se dentro deste contexto as identidades se atopan fragmentadas ou en vías de formación, e que función social exercen as…The Silences of O Silencio Redimido, Os silencios de O silencio redimido

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Alonso Nogueira, Álex

This article reviews the editorial history of Silvio Santiago’s novel O silencio redimido, released in 1976, but first submitted to the Spanish censorship in 1964. After situating the author in Galician Literature in the early 1960s, the article examines public and private documentation, and analyzes the cultural quarrel surrounding the manuscript of the novel. This hidden history is a case study that will contribute to descriptions of the history of Galician literary and political life during…, Este artigo repasa a historia editorial da novela de Silvio Santiago O silencio redimido, publicada en 1976, pero que fora enviada á censura a principios dos anos 60. Despois de situar o autor no contexto da literatura galega dos anos 60, o artigo examina documentación pública e privada, e analiza a loita cultural que arrodeou a manuscrito da novela. Esta historia oculta é un caso representativo que permite unha mellor descrición da vida política e literaria de Galicia durante o Franquismo. Por…Heteronormativity as an obstacle in poetic reading. The case of Elvira Riveiro Tobío, A heteronormatividade como obstáculo na lectura poética. O caso Elvira Riveiro Tobío

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Lema París, Ánxela

This work takes as its starting point the collection of poems Carnia haikai (2012) by Elvira Riveiro Tobío as a site for the analysis of the representation of non-normative sexualities in the field of contemporary Galician poetry. Starting from the heteronormative configuration of love and sexuality that exists in the collective imagination, this article considers how this issue affects the reading process, since it closes down the possibility of another way of reading that would result in much…, O presente traballo toma o poemario Carnia haikai (2012) de Elvira Riveiro Tobío como punto de partida para a análise da representación das sexualidades non normativas no eido da poesía galega contemporánea. Partindo da configuración heteronormativa que existe no imaxinario colectivo no que ao amor e á sexualidade se refire, reflexionarase sobre como este aspecto afecta ao proceso de lectura posto que se pecha a posibilidade dunha outra maneira de ler que daría lugar a mensaxes poéticas moito…Dialectical images of a story-teller. The fictional battle between the oral and the written in Quantas madrugadas tem a noite by Ondjaki, As imaxes dialécticas dun contador de historias. A batalla ficcional entre a oralidade e a escrita no caso de Quantas madrugadas tem a noite

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Pérez Durán, Gabriel

This article is an attempt to bring together two basic ideas. One the one hand, it presents both a succinct contextualization of the systematically linked literature of Angola and the works of Ondjaki, as well as a brief look at the process of establishing a differentiated Angolan literature. On the other hand, it will offer a hermeneutic reading of Quantas madrugadas tem a noite (2004). To this end, Walter Benjamin’s ‘der Erzähler’ (‘The Storyteller’) will act as the initial framework though…, Este artigo pretende enfiar dous aspectos básicos. Por un lado, presentaranse tanto unha sucinta contextualización do entramado sistémico da literatura de Angola e da obra de Ondjaki, como algúns apuntamentos breves sobre o proceso de configuración dunha literaturaangolana diferenciada. Polo outro, focalizarase a atención hermenéutica en Quantas madrugadas tem a noite (2004). Para isto, usarase o texto de Walter Benjamin, der Erzähler («O narrador»), como marco inicial para tratar a fricción…Zambrano and Dieste, Strange Centaurs, Zambrano e Dieste, estraños centauros

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Leyra, María

The article proposes to analyze the points of contact between Carlos Drummond de Andrade’s book Sentimento do mundo, published in 1940, and the Spanish Civil War poetry, which arose in the period immediately prior. Our hypothesis is that the communist ideology and literature that spread from the Revolution of 1917 in the Soviet Union, and particularly during the Spanish Civil War, influenced the production of the Brazilian poet, and were decisive in the formulation of his work from that moment…, O artigo se propõe a analisar os pontos de contato entre o livro de Carlos Drummond de Andrade Sentimento do mundo, publicado em 1940, e a poesia ligada à Guerra Civil Espanhola, que surgiu num período imediatamente anterior. Nossa hipótese é que a ideologia e a literatura comunistas que se expandiram a partir da Revolução de 1917 na União Soviética, e particularmente durante a guerra na Espanha, influenciaram diretamente a produção do poeta brasileiro, sendo determinantes na formulação de sua…Vestiges and Functions of the Great Goddess Within the Galician Imaginary Through the Narrative of Méndez Ferrín, Vestixios e funcións da Gran Deusa no imaxinario galego desde a obra de Méndez Ferrín

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Carreira López, María

This study focuses on the analysis of Guinevere reflected in the works of Méndez Ferrín and, by extension, the analysis of other female (and some male) characters, establishing the connection between these mythical characters and the archetype of the Great Goddess. These characters potentially integrate different aspects of the ancestral symbol that need to be elucidated, highlighting in each of them a particular condition or characteristic. The methodology of the analysis is circumscribed…, Este estudo parte da análise da Guenebra reflectida nos relatos de Méndez Ferrín, e, por extensión, doutras personaxes femininas (e dalgunhas masculinas), establecendo unha conexión entre estes personaxes míticos e o arquetipo da Gran Deusa. Estas personaxes poderían integrar diferentes aspectos do símbolo ancestral que se quere elucidar,resaltando en cada unha delas algunha condición ou característica en particular do mesmo. A metodoloxía coa que se aborda a análise poderíase circunscribir…Rosalía de Castro in the press. Two lost writings, Rosalía de Castro na prensa. Dous escritos perdidos

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Lama López, María Xesús

This essay presents two journal articles published in 1870 in the illustrated newspaper La Ilustración de Madrid by R.C., assigning authorship to Rosalía de Castro. This is defended with arguments that support the identification of the author, and further describes the content of the two articles as a means of understanding their significance as part of de Castro’s written production, thereby reinforcing her condition as a professional writer., Este artigo presenta dous textos xornalísticos publicados en 1870 no periódico ilustrado La Ilustración de Madrid baixo a sinatura R. C. atribuíndo a súa autoría a Rosalía de Castro. Arguméntase cos datos que avalan a identificación da autoría e descríbese o contido dos artigos para interpretar a súa significación como parte da obra da autora, reforzando o seu perfil de escritora profesional.Antón and the Innocents, by Méndez Ferrín. An Internationalist Conception of Contemporary Galicia from Vigo and its Sea, Antón e os inocentes, de Méndez Ferrín. Unha concepción internacionalista da Galicia contemporánea desde Vigo e o seu mar

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Blanco Casás, Antón

The following paper is a speci c reading of Xosé Luís Méndez Ferrín’s Antón e os inocentes. It attempts to sketch an internationalist worldview of the Galician national space and territory through the city of Vigo and its sea. They both function as axes for historical and social issues that involve the Galician proletariat. In addition, it is also a journey through the importance of the sea, and concretely the Atlantic Ocean, in the history not only of Galician literature, but Galician culture…, O artigo a seguir conforma una lectura concreta de Antón e os inocentes, de Xosé Luís Méndez Ferrín como una novela que bosquexa unha cosmovisión internacionalista do espazo e do territorio nacional galego a través da cidade de Vigo e o seu mar. Ambos os dous funcionan a xeito de núcleo explicativo dos feitos historicos e sociais que ateñen ao proletariado galego. Asemade efectúa un percorrido pola importancia do mar, concretamente do océano Atlántico na historia non só da literatura galega,…Identity, Alterity and Return in Almudena Solana’s Las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar and Eva Moreda’s A Veiga e como un tempo distinto, Identidade, alteridade e retorno en "Las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar" de Almudena Solana e "A Veiga é como un tempo distinto" de Eva Moreda

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Garrido Gonzalez, Ana

We analyse, in Eva Moreda’s A Veiga é como un tempo distinto (2011) and Almudena Solana’s Las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar (2007), how the dichotomy of migrants who negotiate their relation not only with London but also with Galician spaces, is not always affecting the ontological stability of national identity. We cannot presuppose that those renegotiating their identity and relation with new places have a hybrid identity, breaking with the trinity of language, home country…, Analízanse en A Veiga e como un tempo distinto (2011) de Eva Moreda e Las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar (2007) de Almudena Solana como a discontinuidade dos corpos migrantes, que negocian o seu significado en relación cos espazos londinienses e cos galegos, non sempre fai abalar a estabilidade ontolóxica da identidade nacional. Incluso a aqueles que renegocian a súa identidade e a relación cos novos espazos non podemos presupoñerlles unha identidade híbrida que rompa coa…Nationalism, Identity and Cultural Recognition: Galician studies and the Post-National perspective, Nacionalismo, identidade e recoñecemento cultural: os Galician Studies e o xiro posnacional.

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Losada Montero, José Antonio

This article aims to provide an interdisciplinary context to reflect on how nationalist historical struggles have configured narratives and identities of political and spiritual redemption, and how both misrecognized narratives and identities are currently challenged by liberal and postnational frameworks. It will first attempt to de-essentialize Galician nationalism through a historical analysis of the struggles faced by Galician women’s associations, "galeguistas" and Galician…, Este artigo proporciona un contexto interdisciplinar para reflexionar sobre o rol do nacionalismo galego na configuración de narrativas e identidades historicamente invisibilizadas polos discursos hexemónicos. A través dunha análise histórica das loitas que afrontaron as asociacións de mulleres en Galicia, os intelectuais galeguistas e o nacionalismo galego durante o franquismo, este texto procura combater as miradas esencialistas que describen o nacionalismo galego. Ademais, repasaremos como…Remarks on the Attribution of two Articles to Rosalía de Castro, Consideracións sobre a atribución de dous artigos a Rosalía de Castro

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Lama López, María Xesús

Rectification of the authorial attribution of two texts reproduced in the article "Rosalía de Castro in the press. Two lost writings", published in Abriu, issue 8, and remarks on the Murguía’s contributions to La Ilustración de Madrid., Rectificación da atribución autorial dos textos reproducidos no artigo "Rosalía de Castro na prensa. Dous escritos perdidos", publicado no número 8 de Abriu e consideracións sobre as colaboracións de Murguía con La Ilustración de Madrid.Letras galegas "María Mariño". Unha análise da recepción da obra da poeta, “Letras galegas ‘María Mariño’”. Analysis of the reception of the poet’s work, “Letras galegas ‘María Mariño’”. Un análisis de la recepción de la obra de la poeta

Repositorio: RCUB: Revistas Científicas de la Universidad de Barcelona
Penas, Montse

Cada 17 de maio dende 1963 (coincidindo co centenario da publicación de Cantares gallegos de Rosalía de Castro) a literatura galega celebra o Día das Letras Galegas, homenaxeando a un escritor ou escritora que xa finara (aínda que polo momento só foron tres as mulleres honradas con esta distinción). 2007 foi a quenda da terceira autora: María Mariño. Tal distinción non estivo exenta dunha certa polémica, por dous motivos ben diferentes: o cuestionamento que a celebración está a vivir nos…, Each May 17, since 1963 (the centenary of the publication of Rosalía de Castro’s Cantares Gallegos), Galician literature celebrates the Galician Literature Day, paying tribute to a deceased male or female writer (although for now only three women have been honored with such distinction). 2007 was the year of the third woman writer: María Mariño. Nevertheless, such distinction brought about some controversies, due to two different reasons and, especially, because of the shadow of doubts still…, Cada 17 de mayo desde 1963 (coincidiendo con el centenario de la publicación de Cantares gallegos de Rosalía de Castro), la literatura gallega celebra el Día de las Letras Gallegas homenajeando a un escritor o escritora que haya fallecido (aunque por ahora sólo han sido tres las mujeres honradas con tal distinción). 2007 fue el turno de la tercera autora: María Mariño. Tal distinción no estuvo exenta de una cierta polémica, por dos motivos bien diferentes y, sobre todo, la sombra de las dudas…Ensinar e aprender ciencias na aula inclusiva. materiais multimedia e recursos para atender a déficits comunicativos e lingüísticos

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Vázquez Martínez, Susana, García-Rodeja Gayoso, Isabel

A investigación en educación científica (Campanario, 1999; García-Barros e Martínez Losada, 2001) indica que non se atende suficientemente ás necesidades de aprendizaxe dos alumnos e que nas clases de ciencias o obxectivo principal debería centrarse en habilidades de pensamento e razoamento científico máis que no libro de texto. Se isto é un feito: Como podemos atender as necesidades específicas das e dos estudantes con dificultades en comunicación lingüística na aula ordinaria? Que metodoloxía…, SIO emprego de modelos literarios na sátira política: entre Iberia e Provenza

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Marcenaro, Simone

Nesta contribución analízanse algúns textos trobadorescos de asunto político nos que se observa unha estratexia argumentativa peculiar: os autores empregan diversos modelos literarios no proceso de composición e construción das súas sátiras. Malia as numerosas diferenzas existentes entre o sirventés provenzal e a cantiga de escarnio e maldizer galego-portuguesa, hai unha tendencia común nos dous xéneros a usar hipotextos moi coñecidos para incidir na mensaxe proposta; os cantares de xesta…Exploración psicolóxica nunha mostra de universitarios de quinto curso da Universidade de Santiago de Compostela

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Becoña Iglesias, Elisardo, Dosil Maceira, Agustín

En el curso 1978/79, el Departamento de Psicología Evolutiva y Diferencial de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con diversas entidades científicas y culturales, en especial con el Instituto de Ciencias da Educación (ICE), ha venido celebrando seminarios, conferencias y reuniones científicas sobre “desarrollo Humano”. Participaron en las mismas, psicólogos, pedagogos, sociólogos, antropólogos, pediatras, psiquiatras y filósofos, en un número superior a una veintena, y…Novas tendencias no transporte marítimo, Nuevas tendencias en el transporte marítimo, New Shipping Trends

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
González Laxe, Fernando

Texto dispoñible en galego e español, Analizamos as tendencias do transporte marítimo internacional: a forte especialización de tráficos, a selectividade de rutas e a intensificación da xerarquía portuaria. O proceso de utilización de colectores e a maior cantidade de bens transportados impulsaron a concentración empresarial nesta actividade. A nosa achega subliña as principais traxectorias: en primeiro lugar, o novo papel das compañías marítimas de liñas regulares, que reforzan o control dos transportes e das rutas; en segundo…, Analizamos las tendencias del transporte marítimo internacional: la fuerte especialización de tráficos, la selectividad de rutas y la intensificación de la jerarquía portuaria. El proceso de utilización de contenedores y la mayor cantidad de bienes transportados impulsaron la concentración empresarial en esta actividad. Nuestra aportación subraya las principales trayectorias: en primer lugar, el nuevo papel de las compañías marítimas de líneas regulares, que refuerzan el control de los…, This paper analyses the trends of international maritime transport, that is, strong traffic specialization, choice of routes and greater port hierarchy. Containerization and the increasing number of carried goods fostered business concentration in this activity. Our analysis highlights the main trends. Firstly, it deals with the new role of shipping lines, which strengthen the control of transports and routes by means of mergers and alliances. Secondly, we consider the role of port operators,…, SICrónica lexislativa de Galicia. Primeiro semestre de 2018, LEGISLATIVE REPORTS ON GALICIA

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Nogueira López, María da Alba

A política lingüística autonómica, sen produción normativa de interese, mantén un pulso lánguido. Tan só merece unha certa atención a publicación do Informe sobre a prestación do servizo de normalización lingüística pola administración local en exercicio de competencia propia, co que a Xunta quere resolver as dúbidas creadas pola Reforma e Sostibilidade da Administración Local (LRSAL) sobre as competencias locais en relación co mantemento de servizos municipais de normalización lingüística.…, The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system of the language adopted in Galicia during the first half of the year (between January and June 2018)., SIConstrución e destrución da cidadanía societaria: dinámica social e política da provincia de Lugo na Segunda República e nos primeiros anos do franquismo (1930-1950)

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Somoza Cayado, Antonio

O presente traballo estuda para o caso da provincia de Lugo a etapa da Segunda República enmarcada no desenvolvemento da democracia liberal en España ao longo do primeiro terzo do século XX; a creba dese contexto polo golpe de Estado e posterior guerra civil e imprantación dun réxime autoritario cunha orientación totalitaria. O período 1930-1950 é unha fase de cambio brusco entre dous sistemas políticos radicalmente distintos, que se procura observar dende a óptica da Cidadanía societaria;…Rosalía de Castro e Madrid. Análise literaria dos lugares na novela “El caballero de las botas azules” (1867)

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
García Vega, Lucía

A nosa intención neste artigo é, en primeiro lugar, indicar e demostrar a sobresaliente e ininterrompida relación que existiu entre a escritora Rosalía de Castro e o ámbito editorial madrileño, durante a segunda metade do século XIX. En segundo lugar, centrámonos no domi-nio biográfico, recuperando os espazos urbanos de Madrid nos que viviu, á vez que aportamos aos estudos do rosalianismo unha descuberta acerca da súa estancia nunha pensión situada na que antano fora rúa dos Negros. Xa, en…Os mercados emerxentes

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Piñeiro Chousa, Juan Ramón, Rodríguez Sandiás, Alfonso, Díez de Castro, José Alberto
“Un ollo de vidro”: sátira e compromiso en Castelao

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Millán Otero, Xosé Manuel

Actas Congreso Castelao (Santiago de Compostela, 24-29 novembro 1986)O fragmento galego-portugués do Livro de Tristam. Nova proposta cronolóxica e diatópica, El fragmento gallego-portugués del Livro de Tristam. Nueva proposta cronológica y diatópica, The Galician-Portuguese Fragment of the Livro de Tristam. A New Chronological and Diatopic Proposal

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Pichel Gotérrez, Ricardo, Varela Barreiro, Francisco Xavier

Na tradición de estudo do Livro de Tristam é comunmente aceptada como cronoloxía para o fragmento galego-portugués a segunda metade ou as últimas décadas do século XIV. Nas súas coordenadas xeográficas non se foi máis aló de situar a copia do manuscrito en territorio galego (por oposición ao portugués). Centrando a atención neses dous eixos, os autores presentan neste artigo unha nova proposta cronolóxica e xeográfica apoiada en indicios de natureza lingüística, paleográfica e grafemática. Con…, En la tradición de estudio del Livro de Tristam, se acepta comúnmente como cronología para el fragmento gallego-portugués la segunda mitad o las últimas décadas del siglo XIV. En sus coordenadas geográficas no se fue más allá de situar la copia del manuscrito en territorio gallego (por oposición al portugués). Centrando la atención en estos dos ejes, los autores presentan en este artículo una nueva propuesta cronológica y geográfica respaldada por indicios de naturaleza lingüística,…, In the study tradition of the Livro de Tristam it is commonly accepted that the Galician-Portuguese fragment belongs to the second half or to the last decades of the 14th century. Within its geographic coordinates, the studies did not go beyond in locating the copy of the manuscript in Galician territory (in opposition to the Portuguese one). By focusing our research on these two axes, the authors present in this paper a new chronological and geographic proposal supported by evidence of…, Este traballo realizouse no ámbito dos proxectos de investigación “Cultura libraria na Galiza baixomedieval. Tesouro dixital da prosa histórica e literaria dos sécs. XIV e XV” (Xunta de Galicia, Plan I2C 2011-2015), desenvolvido no marco do grupo FILGA (GI-1743 Filoloxía e Lingüística Galega) da USC, e “LEMACIST. Libros, memoria y archivos: cultura escrita en monasterios cistercienses del noroeste penin-sular (ss. XII y XIII)”, financiado polo Ministerio de Educación y Ciencia (HAR2013-40410-P…, SIA política de creación de clusters institucionais: o cluster do sector naval de Galicia (ACLAUNAGA), Institutional cluster creation policy: the shipbuilding cluster in Galicia (ACLUNAGA), La política de creación de clusters institucionales: el cluster del sector naval de Galicia (ACLUNAGA)

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Rodríguez Domínguez, María del Mar, Ferro Soto, Carlos A., Vila Alonso, Mercedes

Texto dispoñible en galego e español, Neste traballo, realizamos unha aproximación práctica ós novos plans de política industrial para mellora-la competitividade mediante a potenciación das vantaxes do territorio, sendo o seu obxectivo a revitalización de agrupamentos sectoriais territoriais. Inicialmente, debullámo- las condicións que deben cumprir estes agrupamentos para que se poidan emprender actuacións encamiñadas á creación de clusters institucionais. Entre elas atópanse a tradición histórica na zona, a concentración…, In this paper, we make a practical approximation to the new industrial policy in competitiveness improvement through the encouragement of territory advantages, and which objective is to revive territorial sectorial clusters. At first, we pick the conditions that these clusters have to fulfill in order to undertake actions designed to create institutional clusters. Among them, we find the historic tradition, the geographic concentration, the excess of capacity over the local demand and the…, En este trabajo, realizamos una aproximación práctica a los nuevos planes de política industrial para la mejora de la competitividad mediante la potenciación de las ventajas del territorio, y cuyo objetivo radica en la revitalización de agrupamientos sectoriales territoriales. Inicialmente, desgranamos las condiciones que deben cumplir estos agrupamientos para que se puedan emprender actuaciones encaminadas a la creación de clusters institucionales. Entre ellas se encuentran la tradición…, SIEstimación de beneficios en espacios de uso recreativo na provincia de Pontevedra, Estimating benefits of recreational sites in Pontevedra, Estimación de beneficios en espacios de uso recreativo na provincia de Pontevedra

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
González Gómez, Manuel

Este artigo presenta resultados de valoración e avaliación de distintos espacios con uso recreativo na provincia de Pontevedra. Para tres casos, o Parque Natural do Monte Aloia (MA) no Concello de Tui, o Monte Santa Tegra (MST) no Concello da Guarda e as Pozas de Mougás (PM) no Concello de Oia, calculámo-lo beneficio de uso recreativo. Para o Parque Natural das Illas Cíes (IC) estímase o valor que ten para os visitantes e para os non-visitantes a súa conservación. No Concello de Vigo obtense o…, This paper reports the valuation and evaluation results of recreational sites in Pontevedra. The recreational use values of the Monte Aloia natural Park (Tui), Pozas de Mougás (Oia) and Monte Santa Tegra (A Guarda) are estimated. The conservation values of the Illas Cíes Natural Park, considering non-users as well as users, are obtained. We also estimate Va-lues of two Urban parks in Vigo and small recreational forest sites located around the City. The urban parks are valued by means the…, SIAnálise da integración das contas económicas e meioambientais do monte, Analysis of the Integration of Environmental and Economic Accounts for Forest, Análisis de la integración de las cuentas económicas y ambientales del monte

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Doldán García, Xoán Ramón, Chas Amil, María Luisa

Texto dispoñible en galego e español, Moitos economistas cren que os bosques non teñen recibido unha correcta valoración en termos económicos. Os problemas de valoración existen porque o monte proporciona unha grande cantidade de bens e servizos que, moitas veces, pasan polo mercado tradicional pero tamén se comercializan en mercados informais producindose infravaloracións. Outro grupo de outputs procedentes dos montes non son comercializados polo que o seu valor é totalmente ignorado. Parece claro que, ainda recoñecendose o valor…, Many economists believe that the world's forests are not valued properly in economic terms. Valuation problems exist for many of the diverse goods and services that forests provide. Some of these forests outputs are traded in commercial markets but are misvalued, others are traded in informal markets or are not traded at all and so their economic value is often ignored. It seems clear that even when environmental values are recognized, they may not be measured or used to promote efficient…, Muchos economistas creen que los bosques no han recibido una correcta valoración en términos económicos. Los problemas de valoración existen porque el monte proporciona una gran cantidad de bienes y servicios que muchas veces pasan por el mercado tradicional, pero que también se comercializan en mercados informales produciéndose infravaloraciones. Otro grupo de outputs procedentes de los montes no son comercializados por lo que su valor es to-talmente ignorado. Parece claro que, aún…, SIMoita costa, ‘pouco’ mar: o léxico mariñeiro e a construcción do estándar galego

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Fernández Rei, Francisco

Galicia ten moita costa, pero na cultura, na literatura e na lexicografía galega hai relativamente pouco mar. Nos diccionarios de uso xeral, a pesar do moito que se leva feito, e ben, é bastante o que hai que revisar pois faltan acepcións mariñeiras de uso común e cómpre unha revisión de acepcións con mar, co fin de reflectir de xeito máis adecuado a fala viva da xente mariñeira. No propio Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLG 1989) hai voces comúns que faltan, a algunhas referireime…Outras lecturas dende a nosa cultura

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Figueroa Lorenzana, Antonio

Libro homenaxe ó profesor Constantino García nos seus 25 anos como catedrático (Filoloxía Románica). Está estructurado en dous volumes: t. 1. Lingüística t. 2. Historia externa, historiografía, sociolingüística. Filoloxía e literatura medievais. Literatura moderna e contemporánea, teoría da literatura. Miscelanea.Foto-grafías: mulleres migrantes galegas e irlandesas

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Palacios González, Manuela

Artigo de revista sobre muller e migración na literatura e na fotografía, Este artigo analiza unha serie de descricións, feitas por escritores e escritoras de Irlanda e Galicia, de fotografías de mulleres migrantes. Estas dúas comunidades experimentaron varios episodios de emigración masiva nos dous últimos séculos, pero o papel das mulleres neses movementos migratorios non está aínda suficientemente estudado, especialmente desde unha perspectiva comparada. A análise comparada da experiencia da migración e da súa representación non só nos amosa a relevancia recíproca…, Este artigo é resultado dos proxectos de investigación ‘Exsistere’ e ‘Eco-ficcións’ (Ministerio de Economía y Competitividad / FEDER FFI 2012-35872, FEM 2015-66937-P). Igualmente, está enmarcado na investigación dos grupos ‘Lingua e literatura inglesa e identidade II’ (r 2014/403) e ‘Discurso e Identidade’ (GRC 2015/002 GI-1924) financiados pola Xunta de Galicia., SIA inserción das economías periféricas no novo patrón de comercio intra-industrial: o caso da economía galega (1988-2005), La inserción de las economías periféricas en el nuevo patrón de comercio intra-industrial: el caso de la economía gallega (1988-2005), The Insertion of Peripheral Economies in the New Pattern of Intra-Industrial Trade: The Case of Galician Economy (1988-2005)

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Rodil Marzábal, Óscar

Texto dispoñible en galego e español, Entre as pautas que acompañan o proceso de desenvolvemento das economías, atópase a crecente presenza dos intercambios comerciais de carácter intra-industrial; isto é, comercio bilateral dentro do mesmo sector. Entre os factores que o determinan destacan, entre outros, as economías de escala, a diferenciación de produtos e a diversidade nas preferencias dos consumidores; factores aos que se une a propia estratexia trazada polas empresas multinacionais (comercio intra-firma como parte do…, Entre las pautas que acompañan el proceso de desarrollo de las economías, se encuentra la creciente presencia de los intercambios comerciales de carácter intra-industrial; esto es, comercio bilateral dentro del mismo sector. Entre los factores que lo determinan destacan, entre otros, las economías de escala, la diferenciación de productos y la diversidad en las preferencias de los consumidores; factores a los que se une la propia estrategia trazada por las empresas multinacionales (comercio…, Behind the development pattern of economies we can observe a increasing intraindustrial trade; this is: bilateral trade within each sector. Among the explanatory factors of intraindustrial trade we can find the economies of scale, product differentiation and diversity in the preferences of the consumers. These factors are reinforced by the strategies of the multinational companies (intra-firm trade as a part of intra-industrial trade) and the border trade. Some recent works (Rodil, 1998, 1999)…, SIA oferta formativa de Formación Profesional Dual en centros públicos en Galicia

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Mariño Fernández, Raquel, Queiruga Santamaría, Olaya

A Formación Profesional Dual atópase regulada polo Real Decrero 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual. Segundo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a FPD é unha modalidade de formación profesional que ten como finalidade a cualificación profesional das persoas nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun…Novas tecnologías, novos sujeitos aprendentes: o desafio pedagógico em tempos de múltiplos aprendizados

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Kroeff Mayer, Valéria Neves

O presente artigo propõe uma reflexão sobre as múltiplas formas de se aprender e os novos modos de aprendizagem forjados pelas inovações tecnológicas que não param de surgir e que impõem aos professores e à escola, um novo fazer pedagógico, capaz de acomodar uma outra lógica do aprender, não mais circular, nem linear, mas rizomática, complexa. Nos dias atuais a transmissão oral do conhecimento ainda é muito valorizada, sendo que a aula expositiva é o modelo que ainda predomina em nossas escolas…The New York Times: a política externa na campanha presidencial de 2008

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Mateus Dota, Maria Inez

Este artigo visa mostrar como o jornal The New York Times apresenta os posicionamentos sobre política externa dos dois principais candidatos – Barack Obama e John McCain, na eleição presidencial de 2008. Fundamenta-se nos Estudos do Jornalismo desenvolvidos por Sousa (2004 e 2006) e Traquina (2004 e 2005) e tem como aporte metodológico a Análise Crítica do Discurso, com os trabalhos de Bell (1991), Fairclough (1995 e 2003) e Fowler (1991), e os estudos do discurso de linha francesa, com…Os valores éticos en Castelao

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Tobío Fernánez, Lois

Actas Congreso Castelao (Santiago de Compostela, 24-29 novembro 1986). Justo G. Beramendi e Ramón Villares edsQuentamos as mans ou quecemos as mans? Unha aproximación á alternancia causativa en galego

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Domínguez Oroña, María Beatriz

Relatorio presentado no III Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC). Santiago de Compostela, 25-26 marzo 2015